Przetargi.pl
Remont części segmentu „A” budynku głównego Szkoły Policji w Pile

Szkoła Policji w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 3522134, , fax. 67 3522322
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Pile
  Pl. Staszica 7
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 3522134, , fax. 67 3522322
  REGON: 57029066300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkolenie Policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części segmentu „A” budynku głównego Szkoły Policji w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj. w: 1) pieniądzu przelewem, 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, tj. Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła nr 72 1010 1469 0052 9413 9120 0000. Zamawiający wymaga umieszczenia w tytule przelewu dopisku „Remont części segmentu A”. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 12-08-2019 r. do godziny 10:30. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 12-08-2019 r. o godzinie 10:30 znajdzie się na koncie Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż wskazana w pkt. 2.1 należy w oryginale załączyć do oferty i musi ono obejmować cały okres związania ofertą. Brak dokumentu w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 1) Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Klauzulę informacyjną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ, 3) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach