Przetargi.pl
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2019 roku na terenie Gminy Mielec

Gmina Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Głowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 774 56 46 , fax. 177 730 590
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielec
  Głowackiego 5
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 774 56 46, fax. 177 730 590
  REGON: 69058191000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.mielec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2019 roku na terenie Gminy Mielec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2019 roku na terenie Gminy Mielec” Remont cząstkowy dróg obejmuje profilowanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni równiarką samojezdną, dostawę, mechaniczne lub ręczne wbudowanie oraz zawałowanie kruszywa. Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy każdorazowo rzeczowy zakres robót wg ustaleń. W ofercie należy podać kwotę zgodnie z formularzem ofertowym. Przewidywana ilość zamówienia; 1. Kruszywo łamane sort. 4- 31,5mm – dostawa, profilowanie istniejącej nawierzchni, mechaniczne wbudowanie i zawałowanie 1500t 2. Kruszywo łamane sort. 0- 31,5mm – dostawa, profilowanie istniejącej nawierzchni, mechaniczne wbudowanie i zawałowanie 800t Przedmiotem zamówienia jest remont dróg o nawierzchni z kruszywa w zakresie dostawy, odpowiedniej frakcji kruszywa w ilości i miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego na obszarze Gminy Mielec. Wykonawca powinien dysponować równiarką oraz rozściełaczem – o wyborze rodzaju sprzętu będzie decydować zamawiający (wybór sprzęty uwarunkowany od zakresu prac remontowych). Przygotowanie podłoża powinno polegać na wyrównaniu korony drogi równiarką samojezdną, drogową minimum III klasy i zagęszczeniu jej walcem wibracyjnym przy użyciu materiału zalegającego na drodze. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie (walcem wibracyjnym o wadze minimum 8 ton) kruszywa mineralnego, łamanego dolomitowego o frakcji j/w. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: a) zakup i dostarczenie kruszywa; b) wykonanie prac przygotowawczych; c) profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych lub tłuczniowych wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża; d) wypełnienie i rozścielenie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym; e) wyrównanie powierzchni naprawianych miejsc z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża oraz jego zagęszczenie. Do prac należy użyć zestawu składającego się z równiarki drogowej minimum III klasy oraz rozkładarki drogowej (rozściełacz) i walca drogowego. Grubość warstwy wbudowanego kruszywa: od 8 cm do 20 cm po zagęszczeniu – grubość warstwy będzie wskazana przez Zamawiającego. Należy zapewnić równość nawierzchni i uzyskać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych. Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie zwracając szczególną uwagę na urządzenia obce (studzienki wodociągowe, itp.) znajdujące się w drodze oraz szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym dla każdego z zadań mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonywania w ciągu roku uzależniona będzie od potrzeb remontowych stąd też może różnić się od ilości określonych w kosztorysie ofertowym (do 50% wartości). Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w kosztorysach ofertowych nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na ich wbudowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy ustalić z Przedstawicielem Zamawiającego ich zakres, asortyment używanego kruszywa, grubość rozłożenia oraz ustalić szerokość profilowania i szerokość wbudowania tj. rozłożenia i zawałowania kruszywa na wskazanym odcinku drogi lub placu na terenie Gminy Mielec przeznaczonym do remontu. Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć i wbudować odpowiedni rodzaj kruszywa, sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w ciągu 3 dni od czasu złożenia zamówienia, na miejsce składowe lub wskazaną drogę Zamawiający żąda dostawy kruszyw naturalnych, pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Gatunki skał z których pozyskiwane jest kruszywo powinny być trwale, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu oraz musi być zgodne z obowiązującymi normami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy z załączoną do niej dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać sprawdzenia wagi dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym. W przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej załączonej dokumentacji lub zamówieniu, Zmawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 48 godzin. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych b. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100 groszy) do upływu terminu składania ofert. 2. Wadium można wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Gminy Mielec Nr 83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 z dopiskiem „wpłata wadium dot. – sprawy nr ZPM.271.1.2018- Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2018 roku na terenie Gminy Mielec ” – kopie dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy – Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 13. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach