Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową,profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher na terenie powiatu gostyńskiego.

Powiat Gostyński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 575 25 13 , fax. 65 572 31 46
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński
  ul. Wrocławska 256
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 575 25 13, fax. 65 572 31 46
  REGON: 41105048000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.gostyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową,profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher na terenie powiatu gostyńskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 1100 m2 , profilowanie dróg mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 1400 m2 oraz emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Patcher w ilości 430 Mg na terenie powiatu gostyńskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - dla CZĘŚCI I – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - dla CZĘŚCI II –2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - dla CZĘŚCI III - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz OFERTA – wypełniony i podpisany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2)Formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) Dowód potwierdzający wniesienie wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ( konsorcjum) , o treści wymaganej w art.23ust.2 ustawy- upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ( Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. (Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach