Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica przy użyciu grysów bazaltowych i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej. Zamawiający wymaga aby prace były wykonywane dwukomorowym remonterem typu „PATCHER” wyposażonym w dwa zbiorniki dla dwóch różnych frakcji grysu oraz zbiornik emulsji bitumicznej. Zamówienie obejmuje wbudowanie łącznie 110 Mg materiału (grysu+emulsji) w ubytki nawierzchni dróg: Teren Gminy Jemielnica obejmuje 7 sołectw tj. Barut, Centawę, Gąsiorowice, Jemielnicę, Łaziska, Piotrówkę oraz Wierchlesie. Szczegółowy zakres robót obejmuje: - oznakowanie miejsca prowadzenia robót, - oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota, - spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca, - wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową, - wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej, - zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm, - zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku, - demontaż oznakowania. 2. W zależności od stanu technicznego nawierzchni dróg (ilość ubytków), powyższe wielkości mogą ulec zmianie. 3. Szczegółowy zakres robót zgodnie z wykazem dróg gminnych przeznaczonych do remontu cząstkowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. Teren robót należy oznakować znakami A-14 „roboty drogowe”, B-33 „ograniczenie prędkości” i A-28 „sypki żwir” wraz z prawidłowym oznakowanie pojazdu. Przedmiotowe oznakowanie tymczasowe związane z wykonywanymi robotami może zostać zdemontowane przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że luźny grys użyty w ramach robot nie zalega na jezdni, a tym samym droga może być użytkowana w sposób bezpieczny. Koszt oznakowania prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofert. 5. Zamawiający wymaga, aby codzienne ważenie samochodów wraz z materiałem zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich zakończeniu odbywało się na terenie Gminy Jemielnica lub na terenie gminy sąsiadującej. Koszt wykonania ważenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. Zamawiający ma prawo uczestniczyć podczas ważenia samochodu. Wykonawca będzie również dostarczał Zamawiającemu codziennie dokumenty z przeważenia samochodu. 6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). 7. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach: 7.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 6 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 12 miesięcy). 7.2 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 7.3 Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 7.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 7.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 7.6 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 8.5 Wykonawca odpowiada za organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 8.6 Wykonawca sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 8.7 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 8.8 Jako wytwórca odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisku. 8.9 Wykonawca zobowiązany jest do składowania w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora. 9. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 10. Zastosowanie materiałów: 10.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 10.2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego. 10.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 groszy 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Leśnica Filia w Jemielnicy Nr konta 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 18.08.2020 r. o godz. 12.00. Nie wniesienie wadium lub wniesienia wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać odpowiednio: „Wadium – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica” W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego lub zdeponowanie u Zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, budynek nr 1 , pokój nr 9) w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wykonawców występujących wspólnie – gwarancja wadialna zawierana przez jednego z wykonawców wspólnych musi jednocześnie wyszczególniać wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data (dzień i godzina) wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium regulują przepisy art.46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 1.2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu– wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 1.3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania– wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 1.4 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy), 1.5 Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt V. 5.1 SWIZ w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy). 1.6 Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w przypadku złożenia oferty wspólnej z godnie z zapisami pkt. X.7 SIWZ (jeżeli dotyczy) 1.7 Dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenia wykonawcy wskazane w formularzu oferty muszą być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SWIZ , składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w tym zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SWIZ dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, będących załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa załączniku nr 4 do SWIZ. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej: Oświadczenie – wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 6 do SWIZ, wymagane jest od Wykonawców, którzy złożyli ofertę do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert. Oświadczenie dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy Wykonawca. 7. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych oferta winna być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 7.1. współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 7.2. każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt VI 1.2., VI 1.3 oraz VI.2 SIWZ jak również dokument wymieniony w pkt VI.3.4, dokumenty o których mowa w pkt VI.3.1., VI.3.2.i VI.3.3 składa odpowiednio wykonawca wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów, 7.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 7.5. wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów, 7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 7.7. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach