Przetargi.pl
Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie II

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8636134 , fax. 17 8636113
 • Data zamieszczenia: 2014-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  ul. Budziwojska 149 149
  35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8636134, fax. 17 8636113
  REGON: 00125755700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie II. Zamówienie obejmuje m.in.: Na terenie ODM Błażowa: - cięcie nawierzchni z mas min.-asfaltowych grubości 8 cm - 142 m; - roboty ziemne (wykopy, formowanie, zagęszczenie) w tym dokop 20 m3 pozyskany we własnym zakresie przez wykonawcę - 20 m3; - ściągnięcie humusu - 30 m3; - plantowanie skarp i korony nasypów - 120 m2; - nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 6 cm - 15 m2; - studzienki ściekowe ? 500 - 4 szt.; - przykanaliki z rur PCV fi 200/5,9 - 8 m; - ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm - 5 m; - krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem - 142 m; - obrzeże trawnikowe 30x8 na ławie betonowej - 138 m; - podbudowa z pospółki gr. 15 cm - 201 m2; - podbudowa betonowa gr. 10 cm - 201 m2; - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. - 201 m2; - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - 30 m2; - przedstawienie obrzeży trawnikowych - 5 m. Na terenie ODM Babica: - rozebranie przepustów rurowych fi 40 cm - 23 m; - rozebranie krawężników betonowych - 6m; - cięcie nawierzchni z mas min.-asfaltowych grubości 8 cm - 122 m; - roboty ziemne (wykopy, zasypanie wykopów) w tym dokop 30 m3 pozyskany we własnym zakresie przez wykonawcę - 175 m3; - podłoże z pospółki grubości 20 cm - 50 m2; - kanał fi 300 mm z tworzywa sztucznego - 96 m; - kanał fi 400 mm z tworzywa sztucznego - 49 m; - kanał fi 500 mm z tworzywa sztucznego - 35 m; - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 11 m2; - regulacja pionowa studzienki rewizyjnej - 1 szt.; - studzienki ściekowe ? 500 - 8 szt.; - studnie rewizyjne ? 1000 o głębokości 1 m - 2 szt.; - studnie rewizyjne ? 1000 o głębokości 1,5 m - 1 szt.; - studnie rewizyjne ? 1500 o głębokości 1,5 m - 2 szt.; - przykanaliki z rur PCV fi 200/5,9 - 59 m; - ściek przychodnikowy z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej - 18 m2; - ścieki betonowe prefabrykowane - 157 m; - krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem - 349 m; - obrzeże trawnikowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej - 265 m; - podbudowa z pospółki gr. 15 cm - 398 m2; - podbudowa betonowa gr. 10 cm - 398 m2; - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. - 398 m2; - plantowanie skarp i dna wykopów - 90 m2; - plantowanie skarp i korony nasypów - 50 m2; - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - 260 m2; - przedstawienie obrzeży trawnikowych - 74 m; - rozebranie ścieków z elementów betonowych z transportem do 25 km - 30 m; - rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-asf. grubości 8 cm - 13 m2; - przestawienie ścieków betonowych 15x50 ławie betonowej. - 10 m; - odwodnienie liniowe - korytka z rusztem żeliwnym szer. min.10 cm i wysokości min. 13 cm - 3 m; - podbudowa z tłucznia grubości 15 cm - 72 m2; - nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 5 cm na chodniku - 65 m2; - umocnienie skarp płytami betonowymi wielootworowymi grubości 8 cm - 60 m2; - poszerzenie jezdni (w-wa odcinająca z pospółki gr. 10 cm + podbudowa żwirowa grubości 20 cm + podbudowa z tłucznia grubości15 cm + nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 7 cm) - 90 m2. Na terenie ODM Wólka Niedźwiedzka: - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - 495 m2; - przełożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 - 90 m2; - przedstawienie obrzeży trawnikowych - 10 m; - obudowy wlotów przepustów drogowych z betonu C20/25 - 0,7 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach