Przetargi.pl
Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej.

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 636 134 , fax. 178 636 113
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  ul. Budziwojska 149
  35-317 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 636 134, fax. 178 636 113
  REGON: 12575570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje m.in: Zadanie Nr 1: Remont chodników na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Babicy: - rozbiórka nawierzchni utwardzonej na zjazdach i chodnikach – 355 m2; - roboty ziemne – 427 m3; - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 865 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie – 255 m2; - przełożenie obrzeża betonowego – 280 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 135 mb; - przełożenie krawężnika na ławie betonowej – 31 mb; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 135 mb; - wykonanie studni ściekowych i rewizyjnych – 7 szt; - wykonanie drenu fi 110mm – 80 mb; - wykonanie kanału fi 400mm – 100 mb; - wykonanie przykanalika fi 200mm – 72 mb; - wykonanie ścieków betonowych – 130 mb; - wykonanie umocnienia skarpy z ażurowych płyt betonowych– 30 m2; - przełożenie umocnienia skarpy z ażurowych płyt betonowych– 92 m2; - wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej – 42 m2. Zadanie Nr 2: Remont chodników na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Błażowej: - rozbiórka nawierzchni utwardzonej na zjazdach i chodnikach – 183 m2; - roboty ziemne – 38 m3; - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 405 m2; - wykonanie ścieków z kostki betonowej – 6 m2; - przełożenie obrzeża betonowego – 5 mb; - przełożenie krawężnika na ławie betonowej – 153 mb; - wykonanie studni ściekowych – 2 szt; - wykonanie przykanalika fi 200mm – 18 mb; - montaż krawężnika na ławie betonowej – 2 mb; - wykonanie regulacji studni ściekowych i rewizyjnych – 28 szt; - wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej – 54 m2. Zadanie Nr 3: Remont chodników na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej: - rozbiórka nawierzchni utwardzonej na zjazdach i chodnikach – 30m2; - roboty ziemne – 28 m3; - przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 1466 m2; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie – 20 m2; - przełożenie obrzeża betonowego – 40 mb; - ułożenie obrzeża betonowego – 20 mb; - przełożenie krawężnika na ławie betonowej – 33 mb; - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 40 mb; - wykonanie przykanalika fi200mm – 9 mb; - wykonanie studni ściekowych – 2 szt; - wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej – 4 m2. II. PODWYKONAWSTWO. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców. Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców. Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy. 3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: - wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców; - zrezygnować z podwykonawstwa; - wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa; - wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne wykonanie zamówienia. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. III. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności: Zadanie Nr 1: - cięcie nawierzchni bitumicznych; - rozbieranie elementów chodników (krawężniki betonowe, obrzeża trawnikowe, ścieki, kostka brukowa betonowa, płyty wielootworowe betonowe, kanał z rur betonowych) i nawierzchni bitumicznej; - montowanie kanału z tworzywa sztucznego, drenu odwadniającego, studni, studzienek ściekowych wraz z przykanalikami; - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie, plantowanie mas ziemnych; - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod krawężniki, obrzeża, ścieki, studnie, studzienki, kanał, płyty wielootworowe, dren odwadniający; - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, ścieków betonowych, płyt wieootworowych, korytek polimerobetonowych z rusztem żeliwnym; - układanie podbudów z kruszyw i betonów; - układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i betonu asfaltowego; Zadanie Nr 2: - rozbieranie elementów chodników (krawężniki betonowe, obrzeża trawnikowe, kostka brukowa betonowa), nawierzchni i podbudowy; - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas ziemnych; - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod krawężniki, obrzeża, ścieki; - układanie podbudowy z kruszyw i betonów. - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, kostki brukowej betonowej; - regulowanie pionowe studzienek dla urządzeń podziemnych wraz wymianą wpustów; - układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i betonu asfaltowego; - umacnianie skarp płytami żelbetowymi; - montowanie umocnień z koszy siatkowo-kamiennych; - montowanie ogrodzeń z siatki. Zadanie Nr 3: - cięcie nawierzchni bitumicznych; - rozbieranie elementów chodników (krawężniki betonowe, obrzeża trawnikowe, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej), nawierzchni z masy mineralno-asfaltowych, podbudów z chudego betonu; - odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie, plantowanie mas ziemnych; - układanie podłoży z kruszyw i betonów pod krawężniki, obrzeża; - układanie krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych; - montowanie studzienek ściekowych wraz z przykanalikami; - układanie podbudów z kruszyw i betonu; - układanie nawierzchni z kruszyw, betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ. 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert. 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Kosztorys ofertowy. 4. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 5. Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie papierowej w oryginale lub kopii sporządzonej w formie papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał w formie papierowej lub kopia sporządzona w formie papierowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach