Przetargi.pl
Remont chodników i ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 4/1663 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku dla 22. BLT Malbork.

22 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 713, 261 536 216, , fax. 261 536 275, 261 536 713
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
  ul. 17 Marca 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 713, 261 536 216,, fax. 261 536 275, 261 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodników i ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 4/1663 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku dla 22. BLT Malbork.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników i ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy budynku nr 4/1663 przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku. Opis planowanych robót : - remont nawierzchni chodników; - remont ogrodzenia murowanego; - wymiana elementów kanalizacji deszczowej; - wymiana uziomów instalacji odgromowej. Roboty tymczasowe - -koszt wynajmu, ustawienie i rozebrania tymczasowego pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych na okres 60 dni Materiał Inwestora : - betonowa koska brukowa w ilości 171,24 m2 - cegła klinkierowa brunus w ilości 832 szt - cegła klinkierowa dziurawka w ilości 9837 szt - dachówka ceramiczna mnich-mniszka w ilości 117 par - płytki elewacyjna klinkierowa 25x6 w ilości 4,61 m2 (307 szt) UWAGA : zamówienie uzupełniające obejmuje roboty przewidziane w zadaniu podstawowym ale wykonywane na terenie kompleksów w 22. BLT Malbork.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk : nr Konta 58 1010 1140 0173 1413 9120 3000 z adnotacją „wadium – „Remont chodników i ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 4/1663 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku dla 22. BLT Malbork.” Nr sprawy 22.BLT.SZP.2612.69.2020
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,. b) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Rozdziałem 12 niniejszej SIWZ, c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku innej formy niż pieniężna – oryginał), e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (oryginał).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach