Przetargi.pl
Remont chodnika w Mściwojowie w pasie drogi powiatowej nr 2801 D

Gmina Mściwojów ogłasza przetarg

 • Adres: 59-407 Mściwojów, Mściwojów 43
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8728522 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mściwojów
  Mściwojów 43 43
  59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8728522 w. 22
  REGON: 39064741700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w Mściwojowie w pasie drogi powiatowej nr 2801 D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika w Mściwojowie w pasie drogi powiatowej nr 2801 D. - rozebranie chodników z płyt betonowych 290,89 m2 - rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych 143 m2 - rozebranie krawężników betonowych - 200 m - roboty przygotowawcze i roboty ziemne - 266,048 m3 - wykonanie krawężników betonowych - 252 m - wykonanie obrzeży betonowych - 160,00 m - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej prostokątnej o grubości 6 cm (kolor szary) - 290,89 m2 - wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej prostokątnej o grubości 8 cm (kolor grafitowy) 175,71 m2 - wykonanie pasa zieleni - 38,40 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach