Przetargi.pl
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3536S: ulica Wyzwolenia i ulica Sumińska w Zwonowicach

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4227478, 4227874, , fax. 324 227 479
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
  ul. Jankowicka 49
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4227478, 4227874, , fax. 324 227 479
  REGON: 27628565500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3536S: ulica Wyzwolenia i ulica Sumińska w Zwonowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3536S ulica Wyzwolenia i ulica Sumińska w Zwonowicach. Długość odcinka 0,226 km. Zakresem objęto odcinek chodnika o długości 0,226 km w ciągu drogi powiatowej nr 3536S w Zwonowicach. Km 0+000 przyjęto w miejscu zakończenia chodnika z kostki brukowej przy budynku nr 7 (ulica Sumińska), na początku z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. Km 0+226 przyjęto na zakończeniu wyokrąglenia skosu wyjazdowego z zatoki autobusowej. Remont chodnika obejmuje wymianę nawierzchni z płyt betonowych 50 x 50 cm na kostkę brukową betonową typu „cegiełka”. Opracowaniem objęto również wymianę nawierzchni jezdni na istniejącej zatoce autobusowej, konstrukcję projektowanej nawierzchni i podbudowy pokazano na rysunku nr 3 – Przekroje typowe. Zakres projektowanego chodnika przedstawiono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ww. chodnika, m.in.: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe m. in.: a) Roboty pomiarowe - 0,226 km b) Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i z płyt betonowych – 248 m2 c) Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni – 301 m d) Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, z betonu – 302 m2 e) Rozebranie podbudowy z tłucznia – 463 m2 f) Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, obrzeży trawnikowych – 307 m g) Rozebranie poręczy ochronnych rurowych – 3 m Roboty dot. odwodnienia; a) Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów – 6 m3 b) Wykopy liniowe – 3 m3 c) Demontaż studzienek ściekowych – 3 sztuki d) Montaż studzienek ściekowych – 3 sztuki, studni rewizyjnych – 4 sztuki e) Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych – 4 sztuki f) Montaż płyt żelbetowych ze skrzynkami włazowymi żeliwnymi – 3 komplety g) Wykonanie przykanalika fi 200 mm (przekop przez jezdnię) – 8 m h) Regulacja pionowa zaworu wodociągowego – 1 sztuka i) Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej – 3 sztuki Chodnik, zjazdy gospodarcze i zatoka autobusowa: a) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników i zjazdów gospodarczych grubości 10, 30 i 40 cm – 660 m2 b) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego na zatoce – 108 m2 c) Wzmacnianie podłoża mieszanką popiołowo - żużlową - 108 m2 d) Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik – 46,68 m3 e) Ułożenie krawężnika granitowego – 268 m f) Ułożenie krawężnika betonowego – 63 m g) Ułożenie obrzeży betonowych – 198 m h) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego na poszerzeniach – 384 m2 i) Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej – 429 m2 j) Ułożenie kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm – 62 m2 Podbudowa i nawierzchnia w miejscu rozbiórek i na zjeździe: a) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowalnego ( 25 + 15 cm) – 41 m2 b) Ułożenie na obciętych krawędziach jezdni warstwy ścieralnej taśmy bitumicznej -15 m c) Oczyszczenie nawierzchni – 142 m2 d) Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym -142 m2 e) Wykonanie nawierzchni z mieszanki i wbudowanie jej ręcznie – 142 m2 Roboty wykończeniowe m. in.: a) Wywóz gruzu spryzmowanego po robotach rozbiórkowych 128, 2 m3 b) Roboty ziemne wykonywane koparkami – odwóz ziemi - 227 m3 c) Montaż poręczy ochronnych rurowych – 3 sztuki d) Plantowanie skarp i korony nasypów – 265 m2 e) Humusowanie skarp z obsianiem – 265 m2 2. Powyższe zapisy i ilości wyszczególniają ważniejsze pozycje występujące w projekcie, opisane w wersji skróconej, celem orientacji co do zakresu robót. Opis ten nie powiela przedmiaru robót ani nie uwzględnia pełnego zakresu prac przewidzianego projektem. Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zakresu robót, konstrukcji oraz technologii wykonania i odbioru robót zawierają: Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 10 do SIWZ a także przedmiar robót (Załącznik nr 11 do SIWZ). Dołączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do wyceny. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy wyceny robót. Pozycje należy zestawiać z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia a) Wszystkie nazwy produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. UWAGA: Wszystkie wymienione w dokumentach materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów co oznacza, że zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. b) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. c) Przedmiot zamówienia może być rozliczany fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru robót podpisanych przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 80 % ceny ofertowej robót. d) Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu końcowego robót budowlanych przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Zasady rozliczania i sposób fakturowania określone zostały w § 9 załącznika nr 8 do SIWZ tj. „Istotnych postanowieniach warunków umowy”. e) Roboty powinny być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojście do obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi. f) Wykonawca w zakresie prowadzonych robót będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad (m.in. gruz betonowy) musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym przepisami. g) Przed przystąpieniem do robót, wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Do Wykonawcy należy również wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót i utrzymywanie go w należytym stanie przez cały okres trwania robót. h) Zamawiający zwraca uwagę na możliwość i celowość dokonania wizji lokalnej na odcinku planowanych do wykonania robót. i) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały. Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem wynosi 36 miesięcy tj. 3 lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA: Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, przedłużając okres minimalny 36 miesięcy (3 lata) o dodatkowe 48 miesięcy (4 lata) co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w sekcji XIII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”. 4. Informacje dotyczące podwykonawstwa a) Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy i roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. b) Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zostały zawarte w „Istotnych postanowieniach warunków umowy” stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. c) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. d) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom zgodnie z warunkami zawartymi w Istotnych Postanowieniach Warunków Umowy, stanowiącym zał. Nr 8 do niniejszej SIWZ. e) Wykonawca jest obowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom podać nazwę firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców: f) W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie obowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane. g) Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszystkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. h) Wykonawca będzie obowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143b ustawy Pzp. i) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest wskazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w „Istotnych postanowieniach warunków umowy” (Załącznik nr 8 do SIWZ). 5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: (a) pracownicy fizyczni wykonujący prace rozbiórkowe, (b) pracownicy fizyczni wykonujący warstwy konstrukcyjne chodnika, (c) pracownicy fizyczni wykonujący prace brukarskie, (d) pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z odwodnieniem pasa drogowego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Powyższy obowiązek dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 14 „Istotnych postanowień warunków umowy” (Załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, b) Podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg. załącznika nr 4 do SIWZ), wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach