Przetargi.pl
Remont budynku z węzłem centralnego ogrzewania oraz wymiana windy towarowej w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 672-23-41, , fax. (58) 672-48-68
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J.Siestrzyńskiego w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 279
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. (58) 672-23-41, , fax. (58) 672-48-68
  REGON: 20754000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.osw2wejherowo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku z węzłem centralnego ogrzewania oraz wymiana windy towarowej w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych: remont budynku z węzłem centralnego ogrzewania oraz wymiana windy towarowej w budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty remontowe związane z wymianą windy towarowej w budynku nr 7: a) Roboty rozbiórkowe, w tym: demontaż windy wraz z utylizacją b) roboty murarskie c) roboty tynkarskie i okładzinowe d) montaż windy windy towarowej dwuprzystankowej nieprzelotowej z drzwiami gilotynowymi e) roboty malarskie 2) roboty remontowe w budynku z węzłem c.o.: a) roboty rozbiórkowe b) roboty murarskie c) wykonanie podkładów betonowych d) wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych e) uzupełnienie uszkodzonych posadzek PCV f) wykonanie izolacji termicznych g) roboty dekarskie h) roboty tynkarskie i) wykonanie okładzin j) dostawa i montaż stolarki drzwiowej k) roboty malarskie l) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej m) roboty instalacyjne elektryczne n) montaż instalacji grzewczej o) instalacje sanitarne - przyłącze wodociągowe - przyłącze kanalizacyjne - dostawa i montaż osprzętu sanitarnego - dostawa i montaż wyposażenia łazienek - studnia chłonna z kręgów betonowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach