Przetargi.pl
Remont budynku usługowego z częścią mieszkalną w ramach utworzenia i prowadzenia krótkookresowego i całodobowego domu pobytu z oddziałem dziennym - Dom Seniora w Gminie Stary Dzierzgoń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 54/1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
  Stary Dzierzgoń 54/1
  82-450 Stary Dzierzgoń, woj. pomorskie
  REGON: 170006083
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku usługowego z częścią mieszkalną w ramach utworzenia i prowadzenia krótkookresowego i całodobowego domu pobytu z oddziałem dziennym - Dom Seniora w Gminie Stary Dzierzgoń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku usługowego z częścią mieszkalną w ramach utworzenia i prowadzenia krótkookresowego i całodobowego domu pobytu z oddziałem dziennym- Dom Seniora "Po sąsiedzku” zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę ofertą i o zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i STWiOR oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Dokumentacje Projektowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik nr 1 i 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentach zamówienia (SWZ wraz z załącznikami). 4.Jeśli w dokumentach zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji zamówienia parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.5.Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.6.Wszędzie tam, gdzie dokumentach zamówienia (SWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów lub urządzeń wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub urządzenia równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach