Przetargi.pl
Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza przetarg

 • Adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4064400 , fax. 077 4064444
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Zdzieszowic
  ul. Bolesława Chrobrego 34 34
  47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie
  tel. 077 4064400, fax. 077 4064444
  REGON: 00053034700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynków socjalnych usytuowanych przy ulicy Filarskiego 25, 27, 29 i 29B w Zdzieszowicach. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : remont pokrycia dachu wraz z rynnami i obróbką blacharską, remont ścian szczytowych, remont izolacji fundamentów i ścian fundamentowych, wymianę wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń, remont tynków i okładzin wewnętrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach