Przetargi.pl
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki

Gmina Sokołów Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 781-26-10, , fax. 25 781-26-10
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Podlaski
  Wolności 44
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 25 781-26-10, , fax. 25 781-26-10
  REGON: 71158207800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasokolowpodl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki obejmujący wykonanie sufitu podwieszanego, remont instalacji elektrycznej, wymianę drzwi, gruntowanie i malowanie ścian, wykonanie obudowy kominka, montaż daszku nad drzwiami wejściowymi oraz wykonanie schodów z kostki brukowej. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach