Przetargi.pl
Remont budynku nr 32 na terenie JW. w Łomży (K-531)

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2021-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 32 na terenie JW. w Łomży (K-531)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zadania jest Konserwacja pomieszczeń w budynku nr 32 na terenie JW w Łomży (K-0531). Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje: - Rozebranie opaski wokół budynku i rozbicie elementów betonowych - wykonanie wykopów przy budynku - oczyszczenie ścian pionowych części podziemnej budynku - remont i naprawa izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej budynku - remont i naprawa izolacji termicznej części podziemnej budynku - zbicie starych tynków części nadziemnej budynku - częściowa wymiana stolarki PCV oraz krat okiennych maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła Umax 0,9 W/(m2*K). - naprawa elewacji polegająca na wyrównaniu powierzchni i wykonaniu warstwy wierzchniej z masy silikatowej typu baranek gr. - 1,5 mm kolor ten sam - remont i naprawa opaski wokół budynku szer. 50 cm z kostki betonowej - wymiana obróbek blacharskich i parapetów okiennych blaszanych Parapet zewnętrzny – powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 30÷40 mm, ale nie mniej niż 20 mm. Należy je dostatecznie mocno przymocować do listwy progowej, a miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym. - wymiana rur spustowych i rynien dachowych - rozbiórka pokrycia dachowego z papy i krycie dachu papą termozgrzewalną - naprawa i obróbka kominów - wymiana zadaszenia przy budynku - wymiana drabiny p.poż - wymiana skrzynek rewizyjnych instalacji odgromowej - naprawa i częściowa wymiana zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej - częściowa wymiana podokienników wewnętrznych - konglomerat, rogi zaokrąglone gr. 2cm Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Białymstoku oraz Użytkownika – Dowódcę 18 Pułku Logistycznego w Łomży. 1.1. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika – Dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek okresowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do pracy na terenie kompleksu Użytkownika. 2. Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga uzyskania zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika. 3. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest opracowanie i dostarczenie planu BIOZ dla zadania zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: art. 21a (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186) 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 5. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 6. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 9. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 10. Wykonawca oświadcza, iż zawarł na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub ubezpieczenie kontraktu na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. W przypadku przedłużenia czasu realizacji remontu Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopię tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 11. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2019 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 12. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności dekarskie i tynkarskie, przy czym: 13.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 13.2. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” ) oraz „Ustawą” z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t. j.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 13.3. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami. 13.4. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 13.5. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 13.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 13.3 i 13.4 powyżej oraz w SIWZ. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 5,9 do SIWZ. 15. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 16. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W takim przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego produktu równoważnego). Dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego rozwiązania oraz wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane. 17. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach