Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego - leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-II postępowanie

Nadleśnictwo Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Stargardzką
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 620 134, , fax. 915 620 134
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dobrzany
  Stargardzką 3
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 620 134, , fax. 915 620 134
  REGON: 81063908300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzany.szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego - leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel-II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego - leśniczówki, położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel, obejmujące swym zakresem m.in.: 1) Ocieplenie ścian piwnicznych łącznie z cokołem od poziomu ław fundamentowych; 2) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku; 3)Wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi; 4) Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej; 5) Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej; 6) Wymianę rynien i rur spustowych oraz wymianę obróbek blacharskich; 7)Remont pomieszczeń sanitarnych w poziomie przyziemia; 8) Wymianę schodów wewnętrznych drewnianych; 9) Wymianę podłóg w poziomie przyziemia; 10) Renowacja oraz malowanie ścian, boazerii i sufitów pomieszczeń przyziemia; 11) Wykonanie zadaszenia zejścia do piwnicy na zewnątrz; 12)Wykonanie przebudowy zejścia do piwnicy. 2.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren leśnictwa Karkowo, miejscowość Karkowo 28, gm. Chociwel, działka ozn. nr geod. 191/5 obręb Karkowo, gm. Chociwel. 3.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w niniejszej Specyfikacji przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zobowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego. 4.W przypadku gdy w dokumentacji projektowej lub kosztorysach wskazana została nazwa lub znak towarowy to charakteryzujące tak opisany materiał parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych, niż opisanych w niniejszym dokumencie, tj spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne niż opisane w specyfikacji, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w dokumentach załączonych do SIWZ. 5.Szczegółowy zakres robót został określony w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ). 6.Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 7.Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z zakresem robót oraz prawidłowego przygotowania oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ S.A. O/Stargard, nr rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0053 6430 z dopiskiem: wadium na „Remont budynku mieszkalnego -leśniczówki położonego w miejscowości Karkowo, gmina Chociwel”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być załączone w oryginale do oferty. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w ar. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-(Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach