Przetargi.pl
Remont budynku magazynowego nr 71 w kompleksie K-951 w Siedlcach - Sprawa ZP/14/2019

23 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, -
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 553 505 , fax. 261 553 520
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
  - -
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 261 553 505, fax. 261 553 520
  REGON: 71003764000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.23blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku magazynowego nr 71 w kompleksie K-951 w Siedlcach - Sprawa ZP/14/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku magazynowego nr 71 w kompleksie K-951 w Siedlcach - Sprawa ZP/14/2019 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oddzielnie dla poszczególnych branż stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która są jej integralną częścią : 1) Branża budowlana ( architektura + konstrukcja ): a) projekt budowlano – wykonawczy – Załącznik 5A; b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik 5B; c) przedmiar robót – Załącznik 5C; 2) Branża elektryczna: a) projekt budowlano – wykonawczy– Załącznik 6A; b) szczegółowa specyfikacja techniczna– Załącznik 6B; c) przedmiar robót– Załącznik 6C; 3) Branża sanitarna: a) projekt budowlano – wykonawczy– Załącznik 7A; b) specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, – Załącznik 7B; c) przedmiar robót – Załącznik 7C; 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 – do SIWZ. 5. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiednio dla branży. 6. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy. 7. Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do opisanych w dokumentacji technicznej: - nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne, - wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano - konstrukcyjnej obiektu, - nie niższą żywotność w użytkowaniu, - wymagane parametry techniczne i jakościowe, - nie gorszą gwarancję i rękojmię 8. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 9. Warunki gwarancji. a) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy wynosi minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek przez Strony, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. b) Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu obioru robót dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować, co najmniej okres wynikający z dokumentów gwarancyjnych producenta 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), na okres obowiązywania niniejszej umowy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, szczegółowo określone STWiOR oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.). 11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 11 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (oferta musi obejmować wykonanie robót budowlanych elektrycznych oraz sanitarnych w zakresie całego przedmiotu zamówienia). 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 19. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 20. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust 2 ustawy Pzp. 21. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 22. Zamawiający zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców (podstawa: art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). a) Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy oraz dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia. b) Zamawiający wyznacza termin zebrania, na dzień 24.06.2019r. o godz. 12:00. Osoba do kontaktu: p. Krzysztof MARCZAK. c) Miejsce zbiórki: Biuro Przepustek ul. Składowa 39, 08-110 Siedlce. Osoby przybyłe na miejsce zbiórki zobowiązane są do posiadania aktualnego dowodu tożsamości (do celu wydania przepustki). d) Koszty uczestnictwa w zebraniu wykonawców ponoszą uczestnicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć: 1. Formularz ofertowy zgodny co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wykonany według załącznika nr 5C , 6C, 7C do SIWZ (przedmiar robót) 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie). 4. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 – 4 Rozdziału VI SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach