Przetargi.pl
Remont budynku Leśniczówki Chrostowa położonego w miejscowości Chrostowa 53, powiat bocheński, województwo małopolskie.

Nadleśnictwo Brzesko ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Łany 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6125149 , fax. 014 6125149
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Brzesko
  ul. Łany 6 6
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 014 6125149, fax. 014 6125149
  REGON: 35054561300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Leśniczówki Chrostowa położonego w miejscowości Chrostowa 53, powiat bocheński, województwo małopolskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Lesniczówki Chrostowa polegający na: - wymianie drewnianych okien i drzwi wejściowych; - uzupełnieniu ubytków i odnowieniu tynków zewnętrznych; - czyszczeniu, malowaniu oraz uzupełnieniu obróbek blacharskich blaszanego pokrycia dachowego; - wymianie rynien i rur spustowych; - udrożnieniu drenażu opaskowego odprowadzającego wody opadowe od budynku; - uzupełnieniu ubytków, czyszczeniu oraz malowaniu drewnianego obicia ścian szczytowych; - uzupełnieniu ubytków oraz wymianie betonowych elementów schodów wejściowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do Specyfikacji Istostnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452626904
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający na zasadzie art. 45, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi : 2 000 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kas oszczędnościowo-kredytowych z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami ) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO SA, Oddział Bochnia konto nr 83 1240 5208 1111 0000 5475 3846 4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pok. nr 201 w godzinach od 8.00 do 14.00. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 28.07.2011 r. do godz.10.00 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci Wykonawcom wniesione wadium na zasadach określonych w art. 46 z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres oferowanej gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach