Przetargi.pl
Remont budynku folwarcznego "Rządcówki" w Cieszowej przy ul. Kasztanowej

Gmina Koszęcin ogłasza przetarg

 • Adres: 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 3576100 w. 120 , fax. 0-34 3576108
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koszęcin
  ul. Powstańców 10
  42-286 Koszęcin, woj. śląskie
  tel. 0-34 3576100 w. 120, fax. 0-34 3576108
  REGON: 54274100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku folwarcznego "Rządcówki" w Cieszowej przy ul. Kasztanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku folwarcznego „Rządcówki” położonego w Cieszowej przy ul. Kasztanowej, dz. nr 4/20, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ, a także decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach, stanowiącymi załącznik do dokumentacji projektowej oraz na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.Roboty budowlane dotyczące remontu budynku folwarcznego „Rządcówki” w Cieszowej przy ul. Kasztanowej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego tj. niezagrażającego zdrowiu i życiu ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.Podstawowy zakres prac budowlanych obejmuje: odgruzowanie budynku i usunięcie zbędnej roślinności, demontaż płytek eternitowych z połaci dachowej –Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty z utylizacji materiałów niebezpiecznych,wymiana więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachowego,odtworzenie zniszczonych belek stropu drewnianego z wykonaniem podłogi remont stropu nad piwnicą i ścian w części podziemnej,naprawa ścian, a w tym m.in.: naprawa nadproża okiennego w zachodniej ścianie szczytowej, zszycie rys, uzupełnienie ubytków ścian z lokalnymi przemurowaniami i spoinowaniem, wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian, naprawa schodów wejściowych.W pierwszej kolejności w ramach niniejszego zamówienia winny zostać wykonane roboty zabezpieczające przed katastrofą budowlaną (nagłą awarią), a w tym: organizacja placu budowy i wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających umożliwiających bezpieczną pracę pracowników budowlanych, niezbędne prace rozbiórkowe,odgruzowanie budynku i usunięcie zbędnej roślinności,usunięcie wszystkich elementów z rozbiórek czyli wywóz i utylizacja odpadów (z wyłączeniem eternitu). W późniejszej fazie zamówienia należy wykonać wszystkie pozostałe roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach