Przetargi.pl
Remont budynku basenu rekreacyjnego w Wysowej - Zdroju

Gmina Uście Gorlickie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-315 Uście Gorlickie, Uście Gorlickie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3516041, , fax. 183 516 042
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uście Gorlickie
  Uście Gorlickie 80
  38-315 Uście Gorlickie, woj. małopolskie
  tel. 18 3516041, , fax. 183 516 042
  REGON: 49189275900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usciegorlickie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku basenu rekreacyjnego w Wysowej - Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „REMONT BUDYNKU BASENU REKREACYJNEGO W WYSOWEJ-ZDROJU” Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: przedmiarem robót, ekspertyzą techniczną z dnia 30 lipca 2019 r., ekspertyzami uzupełniającymi z dnia 24.09.2019 r., z dnia 21.10.2019 r., z dnia 19.11.2019 r, opracowanymi przez dr hab. inż. Andrzeja Marynowicza, decyzją Nr 181/2019 z dnia 18.12.2019 r., znak: PINB.5162.20.2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, zmianą do projektu remontu basenu z dnia 12.02.2020 r. dr hab. inż. Andrzeja Marynowicza, pismem z dnia 27.02.2020 r., znak: PINB.5162.20.2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, pismem z dnia 25.03.2020 r. znak: PINB.5162.20.2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, projektem uzupełniającym z dnia 15.05.2020 r. dr hab. inż. Andrzeja Marynowicza, rysunkiem uzupełniający – korektą (zmiana rysunku - załącznik Z4 Rysunek KW-6 w Projekcie uzupełniającym z dnia 15.05.2020 r. dr hab. inż. Andrzeja Marynowicza). Powyższe roboty należy wykonać pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz po uprzednim sporządzeniu szczegółowych rysunków warsztatowych konstrukcji wsporczej (uzgodnionych z projektantem). Osoba kierująca robotami po ich zakończeniu winna sporządzić stosowne oświadczenie potwierdzające wykonanie robót zgodnie zasadami wiedzy technicznej, oraz z ekspertyzą techniczną i dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. Zakres robót: rozebranie ścianek i warstw podłogowych, wzmocnienie stropów, odtworzenie ścian działowych, remont podłóg, remont stolarki drzwiowej wewnętrznej, malowanie, natryskowe ocieplenie drewnianego stropu nad basenem z systemową obudową płytami g-k, renowacja dachu polegająca na; naprawie uszkodzonych elementów drewnianych więźby dachowej i częściowej wymianie międzykrokwiowej warstwy izolacyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w dokumentacji obejmującej załączniki od nr 10a do 10k niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości, która wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego nr: 68 8797 1039 0030 0300 1515 0005 prowadzony przez Bank Spółdzielczy Grybów, Oddział Uście Gorlickie z dopiskiem w tytule przelewu: „WADIUM REMONT BUDYNKU BASENU REKREACYJNEGO W WYSOWEJ-ZDROJU”. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Gwarancja winna być nieodwołana i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treści uzależnić wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być tez uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 8. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1 Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 9.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (wyborze Wykonawcy) lub unieważnieniu postępowania albo odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego rozdziału. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ. Potwierdzenie wniesienia wadium. Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach