Przetargi.pl
Remont budynków mieszkalnych przy ul. Karola Miarki 5 oraz ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach.

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3933600 , fax. 32 3933602
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 3933600, fax. 32 3933602
  REGON: 000527210
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynków mieszkalnych przy ul. Karola Miarki 5 oraz ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca: Część 1 – Remont elewacji budynku mieszkalnego z oficyną, dwóch budynków gospodarczych oraz wykonanie nawierzchni na podwórzu przy ul. Karola Miarki 5 w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) renowację elewacji frontowej i tylnej, b) częściową wymianę stolarki okiennej, c) renowację drzwi wejściowych, d) remont elewacji komórek lokatorskich, e) remont nawierzchni podwórza, f) remont bramy wjazdowej. Część 2 – Remont elewacji budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem podwórka przy ul. Górniczej 26 w Tarnowskich Górach. Zakres robót obejmuje: a) remont elewacji frontowej i tylnej, b) częściową wymianę stolarki okiennej, c) renowację drzwi wejściowych, d) remont drzwi wejściowych, e) remont nawierzchni podwórza, f) wymianę bramy wjazdowej, g) wykonanie murka wydzielającego miejsce na pojemniki na odpadki. Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót – Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 1: 15.000,00 zł., Część nr 2: 12.000,00 zł. UWAGA! Wykonawca składający ofertę na dwie części wnosi wadium wynikające z sumy kwoty wadium na dane części. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – ING Bank Śląski S.A. 68 1050 1230 1000 0090 3045 9466 z dopiskiem „Wadium – Remont budynków Część nr ……….”. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 4) O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Formularz Oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej tj. z podaniem cen jednostkowych i składników cenotwórczych (ceny roboczogodziny, narzutów i wartości VAT) - oddzielny dla każdej części zamówienia. 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach