Przetargi.pl
Remont boiska do koszykówki w parku Korotyńskiego w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota ogłasza przetarg

 • Adres: 01-021 Warszawa, ul. Grójecka 17A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5783561 , fax. 22 659 07 91
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
  ul. Grójecka 17A 17A
  01-021 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5783561, fax. 22 659 07 91
  REGON: 01525964000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska do koszykówki w parku Korotyńskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie boiska do koszykówki w parku Korotyńskiego w Warszawie. Szczegółowy opis robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii oraz standardu wykonania zawarty został w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawierającej Opis techniczny oraz Specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli: a) rękojmi na okres 60 miesięcy; b) gwarancji na okres 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach