Przetargi.pl
Remont biblioteki i pracowni komputerowej wraz z korytarzem oraz remont schodów zewnętrznych w ZS CKR w Sichowie Dużym

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym ogłasza przetarg

 • Adres: 28-236 Sichów Duży,
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 864 73 23 , fax. 0-15 864 73 22
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym
  28-236 Sichów Duży, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-15 864 73 23, fax. 0-15 864 73 22
  REGON: 29237527400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsckrsichow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont biblioteki i pracowni komputerowej wraz z korytarzem oraz remont schodów zewnętrznych w ZS CKR w Sichowie Dużym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remontu biblioteki i pracowni komputerowej wraz z korytarzem oraz remont schodów zewnętrznych w ZS CKR w Sichowie Dużym Na przedmiot zamówienia składa się: - wymiana parapetów, grzejników co, - demontaż boazerii z paneli PCV ze ścian, - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - posadzki z płytek terakotowych, - przygotowanie podłoża pod malowanie, - malowanie farbami emulsyjnymi, olejnymi oraz lakierowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 SIWZ każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: a)oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 SIWZ (dot. Spełniania warunków udziału w postępowaniu), b)oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ (dot. braku podstaw wykluczenia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach