Przetargi.pl
Remont balkonów z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (89)5363100 , fax. (89)5363180
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (89)5363100, fax. (89)5363180
  REGON: 01126394600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont balkonów z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu robót remontowych balkonów oraz robót towarzyszących w budynkach wielorodzinnych w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A, zgodnie z SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia, STWiOR i przedmiarami robót. Zakres robót obejmuje: - wykonanie robót budowlanych remontowych zewnętrznych polegających na kapitalnym remoncie warstw wierzchnich balkonów oraz robót towarzyszących wg opisu przedmiotu zamówienia, STWiOR i przedmiarów robót; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ, tj. w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ); 2) Przedmiarach robót (Załącznik nr 8 do SIWZ); 3) Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ); 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (Załączniki nr 9 do SIWZ); Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla osób przebywających w budynku, przy korzystaniu z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych w budynku. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych przez pracowników. Wykonawca w ramach wykonywanych robót remontowych w pokojach i innych pomieszczeniach obiektu będzie dokonywał wyniesienia i wniesienia wyposażenia i innych przedmiotów (szafy, szafki, krzesła, biurka itp.). Całość prac wykonywana będzie wg ściśle ustalonego z Zamawiającym harmonogramem robót z podziałem na etapy poszczególnych prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej https://amw.b2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach