Przetargi.pl
Remont Auli nr I i nr II w budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. al. Niepodległości 162

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02-554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 15020000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Auli nr I i nr II w budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. al. Niepodległości 162
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Remontu Auli nr I i nr II w budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. al. Niepodległości 162. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest w n/w załącznikach do SIWZ: Zał. nr 1 - wytyczne do prowadzenia prac Zał. Nr 2 –STWiOR Aula I Zał. Nr 2a –STWiOR budowlana Zał. Nr2b –STWiOR elektryczna Zał. Nr2c –STWiOR sanitarna Zał. Nr2d- STWiOR teletechniczna Zał. Nr.3 Projekty Wykonawcze Aula I Zał. Nr.3a Projekt Wykonawczy elektryczny Zał. Nr.3b Projekt Wykonawczy budowlany Zał. Nr. 3c –Projekt Wykonawczy sanitarny Zał. Nr. 3d -Projekt wykonawczy teletechniczny Zał. Nr. 4 Wykaz robót Aula I Zał. Nr 4a Wykaz robót budowlany Zał. Nr 4b Wykaz robót teletechnika Zał. Nr 4c Wykaz robót sanitarne Zał. Nr 4d Wykaz robót elektryka Zał. Nr 5 –STWiOR Aula II Zał. Nr 5a –STWiOR budowlana Zał. Nr 5b –STWiOR teletechniczna Zał. Nr 5c –STWiOR elektryczna Zał. Nr 5d- STWiOR sanitarna Zał. Nr.6 Projekty Wykonawcze Aula II Zał. Nr.6a Projekt Wykonawczy budowlany Zał. Nr.6b Projekt Wykonawczy teletechniczny Zał. Nr. 6c –Projekt Wykonawczy elektryczny Zał. Nr. 6d -Projekt wykonawczy sanitarny Zał. Nr. 7 Wykaz robót Aula II Zał. Nr 7a Wykaz robót budowlany Zał. Nr 7b Wykaz robót teletechnika Zał. Nr 7c Wykaz robót sanitarne Zał. Nr 7d Wykaz robót elektryka Zał. nr 8 - wzór umowy 3. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45432130-4 - Pokrywanie podłóg; 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie. 4. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w celu poznania charakterystyki robót oraz obiektu. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 01.07.2020, godz. 11:00, miejsce zbiórki: przy portierni na parterze budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. al. Niepodległości 162. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 30-miesięcznej gwarancji jakości od daty odbioru końcowego na roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia oraz wyraził zgodę, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych i dodatkowych. SPOSÓB PROWADZENIA PRAC I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW 7. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. Specyfika obiektu wymusza ograniczenia i prowadzenie prac zgodnie ze SIWZ, z załącznikami do SIWZ oraz w uzgodnieniu z Administratorem budynku i Koordynatorem. 8. Zamawiający udostępni Wykonawcy do remontu obie Aule jednocześnie.Transport materiałów budowlanych, gruzu i odpadów budowlanych do najbliższej klatki schodowej, w piwnicy do wyjścia od północno-wschodniej strony budynku oraz do łącznika i do wyjścia od południowo-wschodniej strony. Dopuszcza się ustawienie kontenera na odpady dla Auli I na parkingu dostawczym usytuowanym między budynkiem G i B oraz ustawienie kontenera na odpady dla Auli II na parkingu usytuowanym przy łączniku. Docelowe miejsca należy uzgodnić z Administratorem i koordynatorem. 9. Prace należy wykonywać zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załączniki Nr 1-7d do SIWZ) oraz wzorem umowy – załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 24. 800.00zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego: PKO S.A. VIII O/Warszawa nr 91 1240 1040 1111 0010 7123 0484 4. W tytule przelewu należy umieścić informację: wadium - „Remont Auli nr. I i nr. II w budynku „G” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy ul. al. Niepodległości 162 " Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359) należy złożyć w formie oryginału w Budynku Głównym SGH, pok. nr 045 do upływu terminu na składanie ofert. 5. Z treści dokumentu wadium wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 4 powinno wynikać: a) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, b) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu na składanie ofert. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający będzie żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem w pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrazili zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie: a) Formularz oferty zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę i zawierający oświadczenie Wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; b) Oświadczenia wymienione w Części IV ust. 1 SIWZ; c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość umocowania; d) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość umocowania – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; e) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne odpowiednie dokumenty, wraz z informacją o tych podmiotach zawartą w oświadczeniach, o których mowa w Części IV ust. 1 SIWZ - jeżeli dotyczy, f) Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach