Przetargi.pl
Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka i likwidacja trzech dzikich wysypisk na terenie gminy Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0818810212 w. 28 , fax. 081 8810213
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierz Dolny
  ul. Senatorska 5 5
  24-120 Kazimierz Dolny, woj. lubelskie
  tel. 0818810212 w. 28, fax. 081 8810213
  REGON: 43102007800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka i likwidacja trzech dzikich wysypisk na terenie gminy Kazimierz Dolny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Wykonanie robót budowlanych na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dąbrówka w zakresie jego rekultywacji technicznej i biologicznej, zgodnie z projektem. Obszar składowiska odpadów to dz. nr 27/3 w Dąbrówce o powierzchni 9308 m2 podzielona na dwie części plac manewrowy i nieckę składową o pow. 7440 m2 . Zakres robót; Przygotowanie składowiska do rekultywacji poprzez: umieszczenie tablic ostrzegawczych, deratyzację, rozbiórkę infrastruktury składowiska, oczyszczenie pasa gruntu z gałęzi, remont ogrodzenia i bramy. Czynności rekultywacyjne: uprzątnięcie odpadów znajdujących się poza niecką, formowanie pryzmy odpadów z ugniataniem, remont kominów odgazowujących ( 2 sztuki), gromadzenie i formowanie warstw rekultywacyjnych z ugnieceniem, wykonanie rowu opaskowego: wyrównanie skarp i obsianie trawą, wyrównanie powierzchni warstw rekultywacyjnych, pokrycie geowłókniną i warstwą humusu, wysiew nawozów i nasion traw, nasadzenie krzewów . Przez okres realizacji robót wykonawca zobowiązany jest wykonać w I półroczu 2014r.: 1) badania wód podziemnych z 3 sztuk piezometrów wraz ich przepompowaniem (dwukrotna objętość stagnującej wody) oraz pomiar poziomu zwierciadła wód podziemnych; 2) badanie odcieków. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wstępu. Zadanie 2: W zakresie przedmiotu zamówienia jest likwidacja trzech dzikich wysypisk na terenie gminy Kazimierz Dolny: dz. nr ewid. 1496 w Kazimierzu Dolnym o objętości 10x010x0,5m; dz. nr ewid. 113 w msc. Jeziorszczyzna o objętości 10x2,5x0,5m; dz. nr ewid. 1292 w Kazimierzu Dolnym o objętości 10x12x4,2m. Zakres rzeczowy obejmuje: 1.Wykonanie badań laboratoryjnych ze składowanych odpadów; 2.Pobranie prób odpadów i wykonanie ich badań laboratoryjnych; 3.Określenie w dokumentacji kodu odpadów; 4.Określenie ilości zdeponowanych odpadów; 5.Określenie terminu powstania wysypiska; 6.Wykonanie badań sozologicznych i określenie w dokumentacji ilości zanieczyszczonego gruntu; 7.Określenie sposobu magazynowania i zabezpieczenia odpadów do momentu ich transportu; 8.Wskazanie sposobu unieszkodliwienia nagromadzonych odpadów i gruntu; 9.Określenie sposobu doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego; 10.Likwidację przedmiotowych wysypisk w sposób eliminujący potencjalne zagrożenie dla środowiska, poprzez usunięcie odpadów i pozostawieniu miejsca w takim stanie jak było przed za-nieczyszczeniem przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu ingerencji w istniejący ekosystem. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wysypywania śmieci. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i promocyjnych dla składowiska odpadów i trzech dzikich wysypisk zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w RPO WL na lata 2007-2013; http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/274/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451123307
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach