Przetargi.pl
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” w Krakowie – Etap II.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-319 Kraków, Bolesława Czerwieńskiego 16
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
  Bolesława Czerwieńskiego 16
  31-319 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 350768365
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” w Krakowie – Etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” w Krakowie – Etap II, w zakresie zagospodarowania i zabezpieczenia obszaru obejmującego bastiony I-III po wykonaniu prac ziemnych i odkrywkowych murów i dna fosy w 2021 r. i możliwych do wykonania na podstawie częściowo zaktualizowanej dokumentacji z 2018 r., w zakresie usuwania drzew, robót ziemnych odkrywkowych oraz oczyszczenia, wzmocnienia, nadbudowy i konserwacji murów. Główny kod CPV: 45000000-7– Roboty budowlaneDodatkowe kody CPV: 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne 45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają: – Załącznik Nr 9 do SWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,– Załącznik Nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa, Program prac konserwatorskich, Pozwolenie MKZ, Zaświadczenie WAiU,– Załącznik Nr 11 do SWZ – Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach