Przetargi.pl
Recenzowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz wsparcie merytoryczne wykonawców planu ochrony i Zamawiającego w procesie jego przygotowywania

Biebrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 380 620 , fax. 85 738 30 21
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biebrzański Park Narodowy
  Osowiec-Twierdza 8
  19-110 Goniądz, woj. podlaskie
  tel. 857 380 620, fax. 85 738 30 21
  REGON: 20066798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebra.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Recenzowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz wsparcie merytoryczne wykonawców planu ochrony i Zamawiającego w procesie jego przygotowywania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa recenzowania operatu ochrony ekosystemów leśnych, stanowiącego część dokumentacji projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (dalej BbPN), która obejmuje: a) recenzję ww. operatu szczegółowego planu (elaboratu wraz z dokumentacją), b) recenzję syntezy planu ochrony BbPN i projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN, w częściach dotyczących ekosystemów leśnych, c) recenzję/ocenę merytoryczną etapowych sprawozdań wykonawcy operatu z realizacji zadań, d) oraz merytoryczne wsparcie wykonawców planu ochrony i Zamawiającego w procesie przygotowywania operatu. 2. Poprzez zwrot „projekt planu ochrony” rozumie się projekt planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego przygotowywany, w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0025/17 „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134). 2) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). 3) Opisem przedmiotu zamówienia na usługę „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” w części II „Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego” (w załączeniu do SIWZ). 4) Zarządzenie Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu (Biul. Inf. L.P z 2012 r. poz. 4). 5) Zarządzeniami Dyrektora RDOŚ w Białymstoku w sprawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy i Kotlina Biebrzańska, w przypadku ich ustanowienia przed końcem 2021 r. 6) innymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia na „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego” aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu tegoż zamówienia. 3. Przez recenzje należy rozumieć merytoryczną ocenę/recenzję niżej wymienionych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę operatu ochrony ekosystemów leśnych BbPN, dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego: a) wykazu istniejących materiałów publikowanych i niepublikowanych i oceny ich przydatności do sporządzenia wyżej przywołanego operatu; b) przygotowanych metodyk prac inwentaryzacyjnych, monitoringowych, waloryzacyjnych i analitycznych (adekwatność doboru metodyk i właściwe ich zastosowanie przy przygotowywaniu operatu); c) sprawozdań etapowych (kwartalnych) z procesu przygotowywania ww. operatu; d) operatu ochrony ekosystemów leśnych BbPN (elaboratu wraz dokumentacją); e) syntezy planu ochrony BbPN w części dotyczącej ekosystemów leśnych; f) projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN w częściach dotyczących ekosystemów leśnych. 4. Recenzje opracowań, o których mowa w pkt. 3 powinny oceniać spełnienie wymogów merytorycznych i formalnych, określonych w SIWZ na usługę „Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego” oraz czy ich zawartość może stanowić rzetelną i wystarczającą podstawę do przygotowania projektu planu ochrony w zakresie ekosystemów leśnych. 5. Recenzje opracowań, o których mowa w pkt. 3 lit. d, e i f powinny zawierać: a) imię i nazwisko autora recenzji; b) metryczkę recenzowanego opracowania (imiona i nazwiska autorów opracowania, instytucja, tytuł, miejsce i data opracowania, liczba stron, rodzaje i liczba załączników, w tym map); c) ocenę opracowania (część krytyczną), a w szczególności: - zakresu oraz treści merytorycznej tekstu, załączników, w tym map, - metod zastosowanych w badaniach terenowych i w części analitycznej, w tym metodyk oceny stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk, - zgodności wprowadzonych zapisów z obowiązującym prawem, - struktury opracowania, - komunikatywności przekazu; d) podsumowanie, w szczególności zawierające stwierdzenia, czy opracowania spełniają wymogi określone w SIWZ na usługę „Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego”, w tym: – czy opracowania uwzględniają obowiązujące przepisy i uwarunkowania prawne (prawo ogólne i miejscowe), w szczególności, czy zostały sporządzone zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 powyżej; - czy treść opracowań jest dostosowana do specyfiki przyrodniczej Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000: Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska; - czy przeprowadzono niezbędne badania; - czy opracowania zostały wykonane w pełnym zakresie; - czy przyjęte w nich ustalenia są poprawnie zapisane i realne do wykonania, w szczególności: ▪ czy precyzyjnie i jasno określono cele ochrony ekosystemów leśnych i leśnych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy, ▪ czy ustalenia ochrony lasów BbPN (tj. zasady ochrony, zadania ochronne oraz wskazania do różnego typu planów i programów) nie powielają obowiązujących przepisów prawnych lub czy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, czy wynikają z przeprowadzonych analiz i czy są logicznie zapisane, czy zostały wypracowane w procesie konsultacyjnym, czy w wyniku arbitralnych rozstrzygnięć, ▪ czy proponowane rodzaje, miejsca, terminy i harmonogram oraz sposób realizacji zadań są precyzyjnie i jednoznacznie określone (w tekście i na mapach), tj. w sposób nie pozwalający na dowolne interpretacje, czy uwzględniono rozwiązania wariantowe, ▪ czy wszystkie zadania ochronne są zaadresowane do konkretnych podmiotów i czy są zaadresowane zgodnie z przynależną kompetencją, ▪ czy określono przewidywane koszty realizacji zadań ochronnych i czy zostały one określone na logicznych i udokumentowanych podstawach, ▪ czy proponowane założenia monitoringu są poprawne, ▪ czy informacje w tekście są spójne z informacjami przedstawionymi w załącznikach, zwłaszcza na mapach; - czy mapy stanowiące integralną część operatu zostały wykonane z zachowaniem reguł topologicznych oraz zgodnie z pozostałymi wymogami Zamawiającego zapisanymi w SIWZ, - określenie, czy i w jakim zakresie opracowania wymagają uzupełnień i/lub zmian. 6. Wsparcie merytoryczne wykonawcy operatu, Zespołu Syntezy planu ochrony oraz Zamawiającego może być udzielane przez Wykonawcę drogą mailową, telefonicznie, poprzez kontakt bezpośredni lub poprzez udział w: a) posiedzeniach Rady Naukowej BbPN, w części dotyczącej przygotowywanego projektu planu ochrony BbPN, w szczególności operatu ochrony ekosystemów leśnych (nie więcej niż 7), b) spotkaniach Zespołu Syntezy z interesariuszami, w przypadku potrzeby wsparcia Zespołu Syntezy (nie więcej niż 2), c) ewentualnych seminariach lub warsztatach organizowanych przez Radę Naukową lub Zamawiającego, dotyczących sporządzanego planu ochrony (nie więcej niż 2), d) konsultowaniu zmian wprowadzonych do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN przez wykonawców planu w odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych i ustosunkowania się do uwag. Koszty podróży na ww. spotkania i ewentualnych noclegów pokrywa Wykonawca. 7. Recenzje/oceny okresowych (kwartalnych) sprawozdań wykonawcy operatu z realizacji przedsięwzięcia powinny odnosić się w szczególności do merytorycznej oceny jakości zebranych danych i sporządzanego operatu oraz powinny wskazywać braki i obszary wymagające poprawy. Należy je składać w formie pisemnej w terminie do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał. 8. Recenzje: operatu ochrony ekosystemów leśnych (elaboratu wraz z dokumentacją), syntezy planu ochrony i projektu rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony BbPN (w przypadku dwóch ostatnich – w szczególności w częściach dotyczących ekosystemów leśnych) powinny oceniać przygotowane dokumenty z punktu widzenia spełnienia celów, którym mają służyć. Powinny odnosić się także do następujących zagadnień: zgodności z wytycznymi do przygotowywania projektu planu ochrony parku narodowego określonymi w ustawie o ochronie przyrody i w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony parku narodowego oraz z Opisem przedmiotu zamówienia „Przygotowanie operatu ochrony ekosystemów leśnych BbPN”, kompletności przygotowanej dokumentacji, prawidłowości identyfikacji zagrożeń, definiowania celów, wskazywania zaleceń ochronnych, zgodności z ogólnie przyjętymi w danej dziedzinie zasadami i praktykami. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania usługi nie wymaga zatrudnienia recenzenta na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90713000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ZamPublU wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZamPublU - Załącznik nr 5. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI ust. 5 pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI ust. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony w terminie, jak w części VI ust. 6 SIWZ. 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 5. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający dopuszcza następujący sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) w odniesieniu do wymogu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – łączne kompetencje wykonawców, b) w odniesieniu do wymogu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych – łączny potencjał wykonawców, c) w odniesieniu do wymogu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia - łączna sytuacja ekonomiczna wykonawców, 6. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ (wg Załącznika nr 2 i 2a do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną