Przetargi.pl
REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ O NUMERACH: 1/25, 24/2, 24/14, 25/7, 24/8, OBR. ŚRÓDKA, POZNAŃ

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Adres: 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 653 538 , fax. 616 653 738
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 653 538, fax. 616 653 738
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ O NUMERACH: 1/25, 24/2, 24/14, 25/7, 24/8, OBR. ŚRÓDKA, POZNAŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadnia pt. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ O NUMERACH: 1/25, 24/2, 24/14, 25/7, 24/8, OBR. ŚRÓDKA, POZNAŃ w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie składa się z następujących części: A. Projektowej, obejmującej wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej, opracowanej na podstawie projektu budowlanego i Programów Funkcjonalno-Użytkowych, w następującym zakresie: 1) Architektura w zakresie zagospodarowania terenu − tarasy zewnętrzne wraz z schodami, nasypami i odwodnieniami: − płyty tarasowe i bloki schodowe − wycieraczki, płytki, odwodnienia i izolacje w wejściu głównym i podcieniach − zabezpieczenie sond rurami karbowanymi o niezbędnej długości w planowanych nasypach sondy nr od 1 do 8 i od 22 do 26 – jako zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robót drogowych − zabezpieczenie ocieplenia budynku folią kubełkową − schody i drzwi stalowe w komorze czerpni − elementy małej architektury (kosze, ławki, balustrady zewnętrzne) 2) Drogi − droga pożarowa − ciąg pieszo-pożarowy − chodniki − schody terenowe 3) Sieć kanalizacji deszczowej 4) Instalacje HVAC – przyłącze cieplne łączące źródła ciepła i chłodu budynków PP Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja wykonawcza musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. B. Wykonawczej, o następującym zakresie: 1) Architektura w zakresie zagospodarowania terenu 2) Drogi 3) Instalacje zewnętrzne elektryczne w zakresie: − Oświetlenia zewnętrznego terenu i słupów naświetlaczy obiektowych: na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego 4) Sieć kanalizacji deszczowej 5) Instalacje HVAC – przyłącze cieplne łączące źródła ciepła i chłodu budynków PP Zamawiający nie przewiduje istotnych rozbieżności między Programem Funkcjonalno – Użytkowym a projektem budowalnym. Wszelkie ewentualne rozbieżności między Programem Funkcjonalno – Użytkowym a projektem budowlanym Zamawiający uznaje za nieistotne. W przypadku nieistotnych rozbieżności między Programem Funkcjonalno – Użytkowym a projektem budowlanym, decydujące znaczenie ma Program Funkcjonalno – Użytkowy. Na terenie na którym realizowany ma być przedmiot zamówienia, trwa budowa budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, której wykonawcą jest konsorcjum, którego Liderem jest spółka Mostostal Warszawa S.A. Na terenie objętym przetargiem prowadzone są roboty związane z wznoszeniem budynku dydaktycznego i montażem instalacji. Wszystkie instalacje podziemne i studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w rejonie przebiegu tras rurociągów dobiegowych dolnego źródła ciepła należy wykonywać w uzgodnieniu z wykonawcą obiektu kubaturowego WAiWIZ – Mostostalem Warszawa S.A. Roboty ziemne w tym obszarze powinny zostać wcześniej skoordynowane, a sposób ich wykonywania i harmonogram uzgodniony pomiędzy wykonawcą niniejszego zadania a Mostostalem Warszawa S.A. Zamawiający wskazuje na potrzebę etapowanie prac polegającą na: 1. Zabezpieczenie wylotów gruntowych sond pionowych DZC poprzez umieszczenie na nich odcinków rur pcv o średnicy 315mm (umożliwiającej zabezpieczenie końcówek przewodów sond gruntowych) o wysokości do 1,5 m w kształtowaniu nasypów – zakres objęty ofertą dotyczy to kształtowanych nasypów oraz pozostałych powierzchni. 2. Wykonanie, łącznie z zagęszczeniem, warstwy nasypu o wysokości do 1,50 m – zakres objęty ofertą. 3. W tak przygotowanym nasypie ułożenie przez Mostostal Warszawa rur dobiegowych dolnego źródła ciepła łącznie z zagęszczeniem wykopów pod rurociągi – poza zakresem oferty. 4. Końcowe kształtowanie terenu m – zakres objęty ofertą. Rury dobiegowe dolnego źródła ciepła zlokalizowane są wzdłuż trzech ścian obiektu WAiWIZ (północnej, wschodniej i południowej). Taka lokalizacja umożliwia prowadzenie prac w tym zakresie bez konieczności planowania przerw w robotach. Po wykonaniu punktu 1 i 2 z propozycji powyżej na jednej ścianie, Wykonawca prac ziemnych (niniejszego zadania) zmienia front robót na ścianę kolejną, a Wykonawca robót kubaturowych (Mostostal) wykonuje punkt 3. Ten cykl powtarzany jest dla dwóch kolejnych ściana obiektu WAiWIZ w tej samej kolejności. W zakresie branży wod-kan Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania swoich prac z Mostostal Warszawa S.A. w zakresie: prac objętych zamówieniem podstawowym m.in.: dostosowania wysokości hydrantów i włazów rewizyjnych do nowo wykonanego ukształtowania terenu, a także zabezpieczenia włazów do studzienek w trakcie realizacji robót. Oferent powinien zapoznać się z placem budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 50 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BZ WBK SA 6 O/P-Ń nr rachunku: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ O NUMERACH: 1/25, 24/2, 24/14, 25/7, 24/8, OBR. ŚRÓDKA, POZNAŃ Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Zaleca się, aby treść gwarancji była zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym wzór nr 8 do IDW. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone: a) w oryginale w osobnej kopercie dołączonej do oryginału oferty oraz b) w kopii dołączonej do oryginału oferty Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać, co najmniej następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/ poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożona przez niego ofertą), e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach