Przetargi.pl
Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji”

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 227-40-91
 • Data zamieszczenia: 2023-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY
  ul. Filaretów 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (32) 227-40-91
  REGON: 271176358
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzbm.tychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Terenem w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoją jednostkę organizacyjną: ROM Nr III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:1.1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:- co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, której zakres obejmował budowę/ przebudowę/ modernizację/ remont ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego,1.2. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,- co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę/ przebudowę/ modernizację/ remont ciągu pieszego lubpieszo-jezdnego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto)2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:2.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisóworaz2.2. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;2.3. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami) w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.oraz2.4. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (do kierowania robotami) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach