Przetargi.pl
Realizacja w formule zaprojektuj wybuduj zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja oczyszczalni ścieków

GMINA JEMIELNO ogłasza przetarg

 • Adres: 56-209 Jemielno, 81
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JEMIELNO
  81
  56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie
  REGON: 411050652
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://jemielno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja w formule zaprojektuj wybuduj zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszelki decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa dla inwestycji p.n. ,, Modernizacja oczyszczalni ścieków,, która obejmuje modernizację dwóch oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jemielno.Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Luboszyce- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w technologii roślinno stawowej w m. Luboszyce gmina Jemielno, dz. nr ew. 169,170,171. Oczyszczalnia będzie oczyszczała docelowo 200 RLM płynące planowanym kolektorem kanalizacyjnym jak też ścieki obecnie dowożone wozem ascenizacyjnym. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać m. in. następujące szacunkowe zakresy robót: Sieć wodociągowa do oczyszczalni -ok. 150,00 mbSieć kanalizacyjna tłoczna – ok. 150,00 mbSieć kanalizacyjna grawitacyjna- ok. 150,00 mbStacja zlewna kontenerowa do ścieków dowożonych- 1 kplZbiorniki uśredniająco wyrównawcze- 2 sztStrumienice napowietrzające w zbiornikach- 2 sztMontaż studzienek wraz z armaturą na terenie oczyszczalni- 1 kplRemont istniejących obiektów wodno bagiennych na terenie oczyszczalni Kontenery socjalne i techniczne wraz z wyposażeniem i agregatem – 2 szt.Przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków – ok. 1,00 kmNawierzchnia tłuczniowa utwardzona przy wjeździe do oczyszczalni ścieków- ok. 360,00 m2Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jemielno- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych w technologii roślinno stawowej w m. Jemielno gmina Jemielno, dz. nr ew. 358/2. Oczyszczalnia będzie oczyszczała docelowo 350 RLM płynące planowanym kolektorem kanalizacyjnym jak też ścieki obecnie dowożone wozem ascenizacyjnymWykonawca winien zaprojektować i wykonać m. in. następujące szacunkowe zakresy robót: Sieć wodociągowa do oczyszczalni – ok. 1350,00 mbSieć kanalizacyjna tłoczna- ok. 150,00 mbSieć kanalizacyjna grawitacyjna- ok. 150,00 mbStacja zlewna kontenerowa do ścieków dowożonych- 1 kplZbiorniki uśredniająco wyrównawcze- 2 szt.Strumienice napowietrzające w zbiornikach- 2 szt. Montaż studzienek wraz z armaturą na terenie oczyszczalni- 1 kplRemont istniejących obiektów wodno bagiennych na terenie oczyszczalni Kontenery socjalne i techniczne wraz z wyposażeniem i agregatem- 2 szt.Przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków – ok. 2,00 kmNawierzchnia tłuczniowa utwardzona przy wjeździe do oczyszczalni ścieków – ok. 360,00 m2Przed złożeniem oferty Wykonawcy winni obligatoryjnie dokonać wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. Wizja lokalna dotyczy obligatoryjnie obu lokalizacji, których dotyczy przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu ( przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego ),- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310,836 i 1572))4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego24 9598 0007 0100 0174 2001 0007z dopiskiem wadium w postępowaniu na ......................................( nazwa postępowania).5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.7. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona.8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy.10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz , - zapisy dokumentu wadialnego winny zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzymania wadium , opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – określa warunek w następujący sposób:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w badanym okresie wykonał w sposób należyty:1) przynajmniej dwie wielobranżowe dokumentacje projektowe dotyczące budowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków sanitarnych2) przynajmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont oczyszczalni ścieków sanitarnych o wart. min. 3 000 000,00 złotychW przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP nadzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek zdolności technicznej i zawodowej spełniają wspólnie , mając na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Art. 116 ust. 2 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.5.3. Zgodnie z Art. 118 ustawy Pzp ,, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Art. 118 ust. 2 - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Art. 118 ust. 3- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Art. 118 ust. 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Art. 118 ust. 3 , potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,3) czy i w jakim zakresie, podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.At. 119 - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.Art. 122 - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.Art. 123- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach