Przetargi.pl
Realizacja usługi wykonania kompleksowej renowacji czterech sejfów zabytkowych zlokalizowanych w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu kompletnych pod każdym względem prac renowacyjnych wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki sejfów.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 000017319

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usługi wykonania kompleksowej renowacji czterech sejfów zabytkowych zlokalizowanych w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającej na kompleksowym przeprowadzeniu kompletnych pod każdym względem prac renowacyjnych wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki sejfów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe przeprowadzenie przez Wykonawcę kompletnych pod każdym względem działań przy zastosowaniu zapewnionego we własnym zakresie sprzętu, materiałów zabezpieczających, środków transportu i pracowników fizycznych (zarówno pracownicy Wykonawcy, jak i Podwykonawcy), polegających na przeprowadzeniu w profesjonalny sposób kompleksowych prac renowacyjnych wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki czterech sejfów zabytkowych zlokalizowanych w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 210.000,00 zł (słownie dwadzieściadziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 30 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach