Przetargi.pl
Realizacja usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków, prowadzonego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków” w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 584 324, , fax. 126 584 376
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
  ul. Wielicka 267
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 584 324, , fax. 126 584 376
  REGON: 35123995300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mco.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków, prowadzonego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków” w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej całodziennej obsługi gastronomicznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków, prowadzonego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków” w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Usługa cateringowa obejmuje: a. śniadanie dla każdego pacjenta (dostarczone w godzinach od 8.00 do 9.00), b. napoje (soki, woda gazowana i niegazowana), kawa rozpuszczalna i parzona, herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), świeże mleko/śmietanka do kawy - dostępne dla wszystkich pacjentów w godzinach funkcjonowania DDOM (od 7.00 do 15.00) w formie szwedzkiego stołu, c. dwudaniowy obiad (zupa, drugie danie oraz napój) dla każdego pacjenta (dostarczone od 12.00 do godziny 13.00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach