Przetargi.pl
Realizacja usług transportowych w zakresie przewozu osób dializowanych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 100 143 , fax. 338 102 101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki
  al. Armii Krajowej 101
  43-316 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 100 143, fax. 338 102 101
  REGON: 70621590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.hospital.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usług transportowych w zakresie przewozu osób dializowanych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług transportowych w zakresie przewozu osób dializowanych: chodzących, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wymagających przewozu w pozycji leżącej na noszach dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie: 1) wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”; 2) postanowień zawartych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do siwz. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby wykonujące czynności przewozu osób dializowanych w okresie realizacji zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.3) pkt 3). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania dotyczącego zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w ust. 2. 2. Określenie warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie lub licencję na zarobkowy przewóz osób wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.). W przypadku gdy zezwolenie lub licencja nie jest wymagana - stosowne oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający: a) nazwę (firma) i adres Wykonawcy, b) cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”, c) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, d) termin wykonania zamówienia publicznego, e) wykaz pojazdów, będących w posiadaniu/dysponowaniu Wykonawcy przez cały okres realizacji umowy - wykaz, o którym mowa powyżej, stanowi treść oferty podlegającą ocenie i jednocześnie musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 3 pkt 2. Wykaz pojazdów musi zostać sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do siwz. f) warunki płatności, a) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców, b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 2) Wypełniony Załącznik Nr 3 do siwz zawierający obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty: 1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w Sekcji III.3).4) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.2) i III.1.3), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niezbędne jest aby zobowiązanie, o którym mowa powyżej zawierało informacje które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach