Przetargi.pl
Realizacja trzech zadań drogowych: ZADANIE 1 - Przebudowa ul. Zacisznej w Trzebini ZADANIE 2 - Przebudowa ul. Chrzanowskiej w Trzebini ZADANIE 3 - Przebudowa ul. Spacerowej w Trzebini

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6121227 , fax. 32 6121147
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  ul. Józefa Piłsudskiego 14 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 32 6121227, fax. 32 6121147
  REGON: 00052723300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja trzech zadań drogowych: ZADANIE 1 - Przebudowa ul. Zacisznej w Trzebini ZADANIE 2 - Przebudowa ul. Chrzanowskiej w Trzebini ZADANIE 3 - Przebudowa ul. Spacerowej w Trzebini
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektami wykonawczymi oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresach wynikających z formularzy cenowych zał. 2.1, 2.2, 2.3. Wymagane jest sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zadania nr 3. Uwaga: Projekt wykonawczy dla zadania nr 1 obejmuje szerszy zakres, I etap został już zrealizowany, przedmiotem zamówienia jest realizacja II etapu w km 0+136 - 0+462,39. Projekt wykonawczy dla zadania nr 3 obejmuje szerszy zakres, przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu w km 0+022,28 - 0+200,82
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach