Przetargi.pl
REALIZACJA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH DLA FIZJOTERAPEUTÓW, FARMACEUTÓW I DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW COVID-19

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-813 Warszawa, Marymoncka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 693 700 , fax. 225 693 712
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 693 700, fax. 225 693 712
  REGON: 00028909300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REALIZACJA SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH DLA FIZJOTERAPEUTÓW, FARMACEUTÓW I DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja szkoleń praktycznych dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293), w którym wskazano, że osoby, które w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone do wykonywania szczepień, mogą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli uzyskały dokument potwierdzający ukończenie dedykowanego szkolenia teoretycznego i praktycznego zrealizowanego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez CMKP. Celem szkolenia praktycznego jest nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności podania szczepionki przeciwko COVID-19 w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia przeciwko COVID-19. Osoby, które ukończyły szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej CMKP, mogą zgłaszać się na szkolenie praktyczne organizowane przez uczelnię prowadzącą kształcenie na kierunku medycznym, z którą CMKP zawarło umowę. Wybór miejsca szkolenia należy do wyłącznej decyzji uczestnika szkolenia. Organizatorzy szkoleń praktycznych prowadzą rekrutację na swoich stronach internetowych i samodzielnie wyznaczają terminy oraz ilość i liczebność szkoleń. Przyjmuje się, że zgodnie z oceną skutków regulacji dotyczącą rozporządzenia, o którym mowa na wstępie, w roku 2021 planowane jest przeszkolenie nie więcej niż 50 000 osób, co daje średnio 3 125 osób na województwo. Ostateczna liczna osób, które ukończy szkolenie praktyczne uzależniona jest od liczby osób, które ukończą szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej CMKP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80320000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach