Przetargi.pl
Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - zakup 40 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Gmina Leszno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 487 11 07
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leszno
  Al. Wojska Polskiego 21
  05-084 Leszno, woj. mazowieckie
  tel. 022 487 11 07
  REGON: 013271370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - zakup 40 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania obejmuje zakup 40 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich wraz z dostawą zgodnie z opisem przedmiotu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego co najmniej 5 komputerów / laptopów gotowych do działania i korzystania z nich przez użytkowników w zakresie ich przeznaczenia i funkcji, jakiej mają służyć./W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z tych wykonawców musi spełnić w/w warunek w całości. W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca musi spełnić w/w warunek w całości/.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach