Przetargi.pl
Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 665 864 940
 • Data zamieszczenia: 2020-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
  Rynek Nowomiejski 28
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 665 864 940
  REGON: 385314450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecfcamerimage.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się z 3 części ze względu na lokalizację realizowanych usług: a. I część – realizacja zamówienia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, zwane dalej CKK Jordanki, b. II część – realizacja przedmiotu zamówienia w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW, c. III część – realizacja przedmiotu zamówienia w siedzibie Fundacji Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, zwana dalej Fundacją. We wszystkich obiektach po stronie Zamawiającego pozostają: • zapewnienie przyłącza internetowego o minimalnych parametrach 50/50 Mbps, • zapewnienie oświetlenia scenicznego/oświetlenia planu, • ponadto w salach umiejscowionych w CKK Jordanki Zamawiający zapewnia realizację dźwięku na potrzeby nagłośnienia obiektu i streamingu, a w CSW oraz w budynku Fundacji nagłośnienie obiektowe. W każdej z wyspecyfikowanych lokalizacji, przy użyciu sprzętu określonego poniżej w tabelarycznych zestawieniach, Wykonawca będzie realizował streaming internetowy we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Zamawiający poda docelowe adresy i porty sieciowe) wydarzeń festiwalowych – spotkań z gośćmi i uczestnikami, konferencji prasowych, seminariów, sesji Q&A. Emitowany na platformę streamingową obraz i dźwięk będzie realizowany i miksowany przez Wykonawcę w każdej z lokalizacji z 3 kamer (dwie kamery statyczne, jedna ruchoma – obsługiwana przez operatora) oraz przy użyciu wyspecyfikowanego sprzętu audio. Każda z lokalizacji musi mieć także możliwość zdalnego łączenia z osobami znajdującymi się poza obiektem. Formuła wydarzeń on-line zakłada wspólne konwersacje osób prowadzących dane wydarzenie (moderator, gość / goście), udział widowni (możliwość zadawania pytań na żywo), zdalne połączenia audiowideo z gośćmi – przy jednoczesnej emisji tzw. sumy z realizacji zarówno na platformę streamingową oraz na ekran znajdujący się w każdej z wyszczególnionych poniżej lokalizacji. Urządzenia realizacyjne muszą dawać możliwość wzbogacania realizowanego obrazu o elementy graficzne, belki podpisowe, etc. Dodatkowo, we wszystkich lokalizacjach, poza salą kinową w Fundacji Tumult (część III poniższej specyfikacji), Zamawiający stawia wymóg możliwości pokazywania (oraz ich miksowania z realizacją kamerową oraz zdalnymi łączeniami) prezentacji, plików graficznych i plików video. Do Wykonawcy należeć będzie również zapis całości zrealizowanego materiału na własnych nośnikach w jakości obrazu 1080 50p min. 6Mbps oraz dźwięku min. 128 kbps AAC i udostępnienie go Zamawiającemu do skopiowania na jego nośniki. Kompletne stanowisko realizacyjne do wykonania usługi (zgodne ze specyfikacją), Wykonawca zainstaluje w każdej z lokalizacji do dnia 13.11.2020 (piątek) do godziny 15:00 i przeprowadzi kompleksową próbę realizacyjną wraz ze skutecznym przesłaniem sygnału na wskazaną przez Zamawiającego platformę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64228100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną