Przetargi.pl
Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres prac obejmuje realizacje działań dotyczącą zabezpieczenia zimowisk nietoperzy w obiektach wskazanych w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Prace w każdy z obiektów związane są m.in. z : 1) wykonaniem krat wraz z bramkami zamykającymi, 2) zabezpieczeniem antykorozyjnym krat, 3) wykonaniem drzwi wejściowych i ich instalowaniem, 4) zabezpieczeniem antykorozyjnym drzwi 5) różne roboty budowlane 6) adaptacją wnętrza - kondygnacji nadziemnych, 7) adaptacją wnętrza - kondygnacji podziemnych, 8) montażem budek dla nietoperzy, 9) sprzątaniem terenu po wykonanych pracach. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części: 1) Część nr 1: obejmuje prace w schronach nietoperzy znajdujących się na terenie Gminy Horyniec Zdrój i Cieszanów; 2) Część nr 2: obejmuje prace w schronach nietoperzy znajdujących się na terenie Gminy Narol; 3) Część nr 3: obejmuje prace w schronach nietoperzy znajdujących się na terenie Gminy Lubycza Królewska;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część 1 – 5 000,00 złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych) b) Część 2 – 5 000,00 złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych) c) Cześć 3 – 3 000,00 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r Nr 42, poz. 275); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie NBP Odział Okręgowy w Rzeszowie 97 1010 1528 0022 1913 9120 0000. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy – część …. ”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy – część …….”. 7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 28 do SIWZ, 2. w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw; Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 29 i 30). 5. Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 35 - jeśli dotyczy). 6. Dowód wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach