Przetargi.pl
Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice – Gmina Jeżewo

Gmina Jeżewo ogłasza przetarg

 • Adres: 86-131 Jeżewo, ul. Świecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052)3318025, 3318077, 3318451 , fax. (052) 3318068
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeżewo
  ul. Świecka 12
  86-131 Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052)3318025, 3318077, 3318451, fax. (052) 3318068
  REGON: 92351015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-jezewo.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice – Gmina Jeżewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Działka na której realizowane będzie zadanie znajduje się w centrum wsi Laskowice, między istniejącą szkołą podstawową, a Domem Kultury. Na przedmiotowej działce nr 107 znajdują się urządzenia siłowni zewnętrznej przeznaczone do przeniesienia, oraz istniejąca zieleń. Projektowana jest budowa wiaty, konstrukcji drewnianej, przeznaczona na spotkania mieszkańców wsi, w sezonie letnim. Wiata będzie parterowa, w zabudowie wolnostojącej, z dachem dwuspadowym, krytym trzciną wraz z wykonaniem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej budowy wiaty oraz zasilania fontanny (podłączenie fontanny wykonać na podstawie wytycznych wybranego dostawcy), na działce nr 107, w miejscowości Laskowice, 86-131 Jeżewo. Dane techniczne wiaty: • powierzchnia zabudowy 35,00 m2 • powierzchnia użytkowa 34,05 m2 • kubatura 121,50 m3 Odprowadzenie wód deszczowych na działkę Inwestora. Zmiana lokalizacji istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej wg planu sytuacyjnego. Chodniki o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na podsypce. Obiekty i urządzenia małej architektury: • - fontanna ogrodowa ø 240 cm, • - kosz na śmieci 5 szt., • - ławka 10 szt., • - donice 10 szt., - ściana z gazonów ułożonych kaskadowo, służąca do uprawy ziół. Zakres zadania obejmuje również dostarczenie i montaż wyposażenia: • Dostawa i montaż 4 stołów cateringowych składanych z uchwytem do transportu w kolorze białym. Stoły o wymiarach 86 cm x 240 cm i wysokości 74 cm. Stelaż metalowy, blat wodoodporny wykonany z polipropylenu. Stoły odporne na warunki atmosferyczne. • Dostawa i montaż 30 krzeseł cateringowych składanych w kolorze białym. Krzesła o wymiarach 45 cm x 50 cm i wysokości 88 cm. Stelaż metalowy, siedzisko wodoodporne wykonane z polipropylenu. Krzesła odporne na warunki atmosferyczne. • Dostawa i montaż 2 nasadek podwyższających na sedes CLIPPER VII. Parametry nasadki:  - wysokość: 52-56cm,  - całkowita szerokość: 60cm,  - głębokość: 42cm,  - średnica wewnętrzna: 25*21cm,  - waga: 5,8kg,  - obciążenie do 150 kg. • Dostawa i montaż 2 poręczy montowanych na ścianę ze stali nierdzewnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia warunku. Wykonawca winien posiadać odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności wymaganej przy realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy składanego na postawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego wg Załącznika nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach