Przetargi.pl
RDW w Chełmie, dostawa piasku.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22100 Chełm, ul. Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 603 123 , fax. 825 603 123
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
  ul. Lwowska 24
  22100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 603 123, fax. 825 603 123
  REGON: 16771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RDW w Chełmie, dostawa piasku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg w maksymalnej ilości 750 Mg do składowiska zlokalizowanego na terenie działania OD Krzczonów: a) ul. Żeromskiego 4 – 750 Mg 2. Dostarczany piasek musi spełniać następujące wymagania 1) Powinien być dobrej jakości, posiadać aktualne orzeczenie o jego przydatności do zimowego utrzymania dróg, wystawione przez niezależne laboratorium drogowe, nie wcześniej, niż 30 dni przed terminem dostawy oraz być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 2) Posiadać wskaźnik piaskowy powyżej 65 %, uziarnienie do 2 mm, ilość nadziarna nie więcej niż 15 %, nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm, zawartość ziaren drobniejszych niż 0,075 mm – nie więcej niż 5 %, nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych, nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak trawa, szczątki korzeni, konarów, itp.. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli celem sprawdzenia, czy dostarczany piasek spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 2. 4. W przypadku zakwestionowania dostawy, Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, będzie pobierał 1 próbkę dostarczonego piasku o masie 6 kg, po jednej dla każdej ze stron oraz sporządzi protokół z dostawy. Połowa piasku z próbki pozostającej u Zamawiającego zostanie przekazana do zbadania w Laboratorium Badawczym (Drogowym lub pokrewnym) celem sprawdzenia jego zgodności z normami i przepisami, a druga połowa pozostawiona będzie u Kierownika Obwodu Drogowego do czasu otrzymania wyników badań. Jeżeli wykonane badanie wykaże, że dostarczony materiał nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt. 2.1) i 2.2) kosztem badania zostanie obciążony Wykonawca. 5. Dostawa, co do której w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego zostanie pozostawiona do dyspozycji Wykonawcy. Za dostawę, tj. materiał, transport, rozładunek Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia. 6. W przypadku wyników badań potwierdzających niespełnienie ww. warunków, za zakwestionowaną ilość i transport dostarczonego materiału Zamawiający nie zapłaci wystawionej faktury a sam materiał pozostawi do dyspozycji Wykonawcy, który w terminie 7 dni na własny koszt zabierze go z placu składowego Zamawiającego i dostarczy materiał właściwej jakości. 7. Dostarczenie piasku niespełniającego ww. wymogów może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym. 8. Wykonawca zapewni dokonanie ważenia dostawy. Ważenie winno zostać dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego i będzie stanowiło podstawę do wydania dowodu Wz i wystawienia faktury. Koszty ważenia ponosi Wykonawca. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne ilości dostarczonego materiału. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że dostarczany materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). 12. Rozliczenie następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w ofercie. 13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 14.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14211000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późń. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik B i C, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. VII. 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 5. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach