Przetargi.pl
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.

Gmina Łagów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-220 Łagów, ul. 1 Lutego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 34 12 186 , fax. 0-68 34 12 262
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łagów
  ul. 1 Lutego 7
  66-220 Łagów, woj. lubuskie
  tel. 0-68 34 12 186, fax. 0-68 34 12 262
  REGON: 97077048000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/uglagow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja Etapu I zadania pn.: Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo-zachodniego naroża murów obronnych Zamku Joanitów (XIV w.) w Łagowie. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona Zabytków" Zamek wraz z murami obronnymi, wpisany do rejestru zabytków pod nr 23 z dnia 13.04.1951r., znajduje się na obszarze historycznego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miejscowości Łagów, wpisany do rejestru pod nr 1994, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 130/6. Obiekt stanowi integralną część zespołu urbanistyczno – krajobrazowego wzgórza zamkowego w Łagowie. Pierwotnie obwarowania zamku pełniły funkcje obronne, obecnie - zabytek architektury obronnej stanowiący atrakcję turystyczną. Zadanie polegać będzie na wykonaniu prac budowlano konserwatorskich prowadzących do wyeliminowania stanu awaryjnego oraz rewaloryzacji zniszczonych fragmentów. Konieczne jest ustabilizowanie i wzmocnienie strefy posadowienia. Jako wzmocnienie posadowienia murów przewiduje się zastosowanie bezwibracyjnej technologii opartej na ciśnieniowej iniekcji cementowej "jet grouting". Wykonane zostaną również spięcia i przeszycia występujących spękań i zarysowań. Prace obejmą remont ok. 50 m2 naroża południowo zachodniego murów. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: - powierzchnia zabudowy ~ 47,00 m2 - zewnętrzna wysokość muru w narożu południowo- zachodnim: min. 7,82 m, max 8,26 m - wewnętrzna wysokość muru w narożu południowo- zachodnim: min. 3,07m/3,58 m, max 4,30 m - grubość muru w narożu południowo- zachodnim: ~ 1,80 m - długość muru część południowej: ~ 12,26 m - długość muru część zachodniej: ~ 14,33 m Zakres prac I ETAPU obejmuje: 1) Zabezpieczenie terenu robót oraz konieczne stemplowania wynikające z zagrożenia zawaleniem. 2) Spięcie murów konstrukcją stalową (poziom wzmocnień bez ingerencji w elewację zewnętrzną); 3) Odprowadzenie wód opadowych na czas prac; 4) Niezbędne rozbiórki górnych partii murów, spękanych i odseparowanych od reszty konstrukcji (z zachowaniem materiału do powtórnego wbudowania); 5) Wzmocnienie posadowienia palami iniekcji strumieniowej jet-grouting. Pozostałe prace remontowe murów są przewidziane do wykonania w kolejnym etapie realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej pojawią się nazwy własne materiałów lub urządzeń, należy je rozumieć jako materiały/ urządzenia o parametrach takich lub równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Spółdzielczy Krosno oddz. Łagów 22 9656 0008 2000 0260 2000 0005 z dopiskiem : wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach