Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń w tytułach prasowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3236129 , fax. 58 3236529
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 8/12 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3236129, fax. 58 3236529
  REGON: 00059846300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń w tytułach prasowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń w tytułach prasowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
  2. Publikacja ogłoszeń następować będzie na stronach ogłoszeniowych, w dodatku do tytułu, stronach z nekrologami oraz w Zadaniu Nr 1 na trzeciej stronie redakcyjnej tytułu bądź dodatku do tytułu.
  3. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania (części zamówienia) według zasięgu ukazywania się danego tytułu prasowego:
  1) Zadanie nr 1 : Usługa publikacji ogłoszeń w tytule prasowym o zasięgu lokalnym.
  2) Zadanie nr 2: Usługa publikacji ogłoszeń w tytule prasowym o zasięgu ogólnopolskim.
  Każde z wymienionych dwóch zadań może być przedmiotem oferty częściowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach