Przetargi.pl
„Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A w Gostyninie”

Powiat Gostyniński ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2357981 , fax. 024 2357985
 • Data zamieszczenia: 2019-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyniński
  ul. Dmowskiego 13
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 024 2357981, fax. 024 2357985
  REGON: 61101531300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przystosowanie trzeciego piętra budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanego przy ul. Ozdowskiego 1 A w Gostyninie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji remontu III piętra istniejącego budynku, a następnie przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu dostosowanie nie użytkowanego III piętra budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Zamówienie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w budynku zlokalizowanym w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 A nr działki 3244/1, 3244/2 3244/3 3244/4 stanowiących jedną działkę budowlaną. Remont obiektu swoim zakresem musi objąć dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących norm i przepisów w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakres robót wewnętrznych III piętra obejmuje: - zerwanie istniejących posadzek, - wydzielenie nowych toalet, - wydzielenie pomieszczenia kuchennego wraz z jadalnią, - wydzielenie sali rehabilitacji, - wydzielenie salonu, - modernizację instalacji c.o. - montaż systemu monitorująco-alarmowego i przyzywowego, - roboty wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej, - inne roboty wynikające z innych przepisów. Wymagania odnośnie zadania zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym dołączonym do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach