Przetargi.pl
Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami

Powiat Sztumski ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, Mickiewicza 31
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55-267-74-20 , fax. 55-267-74-42
 • Data zamieszczenia: 2022-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sztumski
  Mickiewicza 31
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 55-267-74-20, fax. 55-267-74-42
  REGON: 192638080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsztumski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na przystosowaniu łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie, znajdującego się przy ul. Mickiewicza 39B, 82-400 Sztum. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawarty jest w dokumentacji oraz pomocniczo przedmiarach robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.4. Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.5. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni pod komunikację oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.6. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, sztuki budowlanej, uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. 7. Do Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym będzie należało:a) Stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Zamawiającego potwierdzonych wpisem do Dziennika Robót Budowlanych, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.8. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu. Harmonogram będzie wymagał uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wniesieniem wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Sztumie:96 8309 0000 0010 0029 2000 0080z podaniem tytułu wadium –„Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami”Przed upływem terminu składania ofert.Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31,82-400 Sztum7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia warunku.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:2.4.1. Zdolności technicznej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej jedną robotę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które polegały na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w budynkach użyteczności publicznej o wartości zadania nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.2.4.2. Zdolności zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną:a) Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy.b) Kierownikiem branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej.c) Kierownikiem branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.3. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.4. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach