Przetargi.pl
Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 782 89 00 , fax. 62 782 89 01
 • Data zamieszczenia: 2018-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Kościuszki 5
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 782 89 00, fax. 62 782 89 01
  REGON: 25085772900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkepno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i montaż dźwigu osobowego na potrzeby budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie celem jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2016 roku obiekt został gruntownie zmodernizowany. Zakres inwestycji obejmował przebudowę i adaptację na potrzeby biurowe (III kondygnacja budynku) wymiana poszycia dachowego, wymianę instalacji i mediów oraz budowę szybu windowego. Do pełnego zamknięcia inwestycji niezbędnym jest zakup dźwigu osobowego. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie dogodnych warunków komunikacji w ramach obiektu, możliwość swobodnego poruszania się i przemieszczania się osób niepełnosprawnych. 1. Zakres obejmuje w szczególności: 1) Dostawa i montaż dźwigu wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji zasilania 2) Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia w jez. polskim 3) Przygotowanie dźwigu do rejestracji odbioru w Urzędzie Dozoru Technicznego , 4) Pokrycie kosztów rejestracji urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego 5) Niezbędne roboty budowlane ( potrzebne do montażu i odbioru dźwigu ) 6) Wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji w tym UDT i Zamawiającego. 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do dostawy i montażu dźwigu a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej dostawy i montażu dźwigu i jego otoczenia jest możliwe po uprzednim pisemnym lub telefonicznym- sekretariat tel. +48 62 79 122 90 lub e-mailem: pcpr_kepno@kepno.com.pl ustaleniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26 1) Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie. 2) Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: - przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub atestów jakościowych Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. 4. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SIWZ: 1) Wyciągi z projektów budowlano- wykonawczych (załącznik nr 8 do SIWZ), 4) Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 5.Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz etyką zawodową. 6. Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano w (opisie przedmiotu zamówienia SIWZ) przez wskazanie marki, znaku towarowego, producent patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przyjmuje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycznych lub wyższych parametrach: -wydajnościowych, funkcjonalnych; -jakościowych, np. posiadane certyfikaty; -gwarancyjnych – warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” a zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi opisane przez zamawiającego. W przypadku wymagania w SIWZ określonego oznakowania i/lub przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę zastosowanie mają przepisy art. 30a i art.30b ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia: Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca : 1) spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 2) nie podlega wykluczeniu Załącznik Nr 3 do SIWZ 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację, że wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. 5. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie). 6. Uwaga!!! Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdy etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24 aa p.z.p. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert ,a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu .Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 2). 3) Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2)SIWZ (powyżej)– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3a) SIWZ (powyżej) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach