Przetargi.pl
Przygotowywanie, wydawanie na miejscu i dowóz gorących posiłków klientom Ośrodka w ramach realizacji decyzji przyznających posiłek, w rejonach ujętych w gminie Góra Kalwaria /3 części zamówienia/”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, Pijarska 40
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
  Pijarska 40
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  REGON: 002175146
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ops.gorakalwaria.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowywanie, wydawanie na miejscu i dowóz gorących posiłków klientom Ośrodka w ramach realizacji decyzji przyznających posiłek, w rejonach ujętych w gminie Góra Kalwaria /3 części zamówienia/”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon/część I – Baniocha, Wilczynek, Solec, Szymanów, Tomice, Kąty, Mikówiec, Łubna – około 15 posiłków dziennie.Rejon/część II – Góra Kalwaria, Brześce, Moczydłów, Podłęcze, Wólka Załęska, Wólka Dworska – około 35 posiłków dziennie.-Wykonawca musi posiadać lokal w Górze Kalwarii przystosowany i spełniający warunki /decyzja PPIS/ do wydawania gorących posiłków na terenie zamkniętym ulicami:- Budowlanych, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Pijarska, Szpitalna, Ks. Sajny, Dominikańska, Grójecka, Marianki oraz teren byłej Jednostki Wojskowej;- Wydawane posiłki to ok. 60 % wszystkich posiłków.Rejon/część III - Buczynów, Cendrowice, Czaplin, Czaplinek, Dębówka, Dobiesz, Julianów, Linin, Obręb, Sierzchów, Ługówka, Wincentów, Wojciechowice, Borki, Brzumin, Czersk, Ostrówik, Aleksandrów, Karolina, Coniew, Królewski Las, Pęcław, Podgóra, Podosowa, Potycz, Szpruch, Czachówek, Krzaki Czaplinkowskie, Sobików, Czarny Las – około 15 posiłków dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający uzna że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże że posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 r. poz. 2021). wykaże, że wprowadził i stosuje system HACCP.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 złotych.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-11-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach