Przetargi.pl
Przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem "Perły Mazowsza V Liderzy Zmian"

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza przetarg

 • Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 542 20 00 , fax. 0-22 698 31 57
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  ul. Jagiellońska 74
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 542 20 00, fax. 0-22 698 31 57
  REGON: 14094497100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mazowia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem "Perły Mazowsza V Liderzy Zmian"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem „Perły Mazowsza V Liderzy Zmian” prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zadanie obejmuje: opracowanie merytoryczne i graficzne albumu, druk, dostawę oraz wersję elektroniczną (cyfrową) albumu promującego efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 na podstawie przekazanej Wykonawcy listy projektów. Album będzie dwujęzyczny tj. przygotowany w wersji w języku polskim i w języku angielskim; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie oraz nie wymaga od Wykonawców złożenia innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) Formularza ofertowego, który zawiera m.in. informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 2) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 3) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 17.2 – 17.4 SIWZ, będą badane pod względem formalno–prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego w tym zakresie zgodności ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń lub dokumentów z oświadczeniami składanymi na podstawie pkt 17.1 SIWZ; 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy(om) i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców w treści dokumentu, o których mowa w pkt 17.2 SIWZ; 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.1) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w pkt 17.4.2) SIWZ dotyczące tych podmiotów; 5. W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom, w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.2) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dla każdego z tych podmiotów załącza dokumenty i oświadczenia w zakresie określonym w pkt 17.4.2) SIWZ dotyczące tych Podwykonawców; 6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1.2) SIWZ oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w pkt 17.4.2) SIWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca – Pełnomocnik jako wspólne; 7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy; 8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy; 9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia; 10. Jeżeli Zamawiający uzna, iż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; 11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p.; 14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570); 15. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy P.z.p. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje Zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji; 16. Procedura, o której mowa w pkt 17.18 SIWZ, polega zatem na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, składanych w szczególności w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy P.z.p.; 17. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa (tzw. „procedura odwrócona”)stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub oprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 18. Należy zauważyć, iż w przypadku „procedury odwróconej” wskazany przepis będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty nie dołączy w/w oświadczenia, bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona. Powyższe wynika z celu przyświecającego regulacji art. 24aa ustawy P.z.p., który to cel sprowadza się do maksymalnego przyspieszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 19. Numery załączników dokumentów wymienionych powyżej są zgodne z numeracją wskazaną w SIWZ; 20. W celu umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach