Przetargi.pl
Przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego w Żaganiu

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, Saperska
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 261 68 62 80 , fax. 261 68 62 80
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Saperska 2
  59-726 Świętoszów, woj. brak
  tel. 261 68 62 80, fax. 261 68 62 80
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://43wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego w Żaganiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego w Żaganiu. Branża sanitarna: 1. Demontaż pokryw włazowych; poz. 1, 2. Czyszczenie kotła, podgrzewacza, kanału dymnego; poz. 2,3,4, 3. Czyszczenie z osadu kotła P-2 od strony wodnej; poz. 5 4. Demontaż osprzętu frontowego; poz. 6 5. Remont osprzętu frontowego; poz. 7 6. Montaż osprzętu frontowego; poz. 8 7. Demontaż palenisk kotła; poz. 9 8. Montaż pokrywy kotła; poz. 10 9. Montaż palenisk kotła; poz. 11 10. Uzupełnienie paleniska nowymi elementami żeliwnymi; poz. 12, 11. Demontaż osprzętu kotła; poz. 13 12. Zawory zaporowe żeliwne; poz. 14 13. Rozebranie ścianki z cegieł; poz. 15 14. Ściany z cegieł pełnych; poz. 16 15. Zawory żeliwne; poz. 17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.: 1) lit. a)–c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach