Przetargi.pl
Przygotowanie infrastruktury do instalacji naziemnych mobilnych systemów nawigacyjnych TACAN na lotnisku w ŚWIDWINIE

17 Terenowy Oddział Lotniskowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-240 Gdańsk, M. Konopnickiej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 21 34 03 , fax. 261 21 34 04
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy
  M. Konopnickiej 13
  80-240 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 261 21 34 03, fax. 261 21 34 04
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17tol.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednosta organizacyjna podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie infrastruktury do instalacji naziemnych mobilnych systemów nawigacyjnych TACAN na lotnisku w ŚWIDWINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przygotowanie infrastruktury do instalacji naziemnych mobilnych systemów nawigacyjnych TACAN na lotnisku w ŚWIDWINIE. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert posiadają ważny akredytowany system teleinformatyczny upoważniający do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE”, o którym mowa w art. 48 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r (Dz. U. 2018.412 j.t). SZCZEGÓŁY W SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób wyznaczonych do realizacji zadania, wykaz robót, oświadczenie ZUS, oświadczenie US, oświadczenie o systemie akredytowanym. SZCZEGÓŁY W SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach