Przetargi.pl
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej V edycji Konkursu Innowator Mazowsza w ramach projektu systemowego Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)

Województwo Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 79 100 , fax. 22 59 79 043
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Mazowieckie
  ul. Jagiellońska 26 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 79 100, fax. 22 59 79 043
  REGON: 01552891000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej V edycji Konkursu Innowator Mazowsza w ramach projektu systemowego Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo - Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na realizację przedmiotu zamówienia składać się będą następujące elementy: 1.KAMPANIA W ŚRODKACH TRANSPORTU opracowanie, przygotowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej/standu/spotu promującego Konkurs wraz z wykupieniem czasu i miejsca na emisję na monitorach informacyjnych (infoscreenach) w autobusach m.st. Warszawy. 2.KAMPANIA OUTDOOR - opracowanie, przygotowanie i wykonanie projektu graficznego na nośniki typu plakat do umieszczenia w ramkach reklamowych w pociągach Kolei Mazowieckich, - opracowanie, przygotowanie i wykonanie projektu graficznego na nośniki typu plakat - umieszczenie plakatów w miejscach docelowych 3.KAMPANIA INTERNETOWA - przygotowanie, opracowanie oraz wdrożenie spotu reklamowego do kampanii internetowej, - przygotowanie czterech baz danych dot. - uczelni wyższych (państwowych i niepaństwowych) oraz studiów doktoranckich, - Instytutów Naukowych i Badawczych (w tym Instytutów PAN), - innowacyjnych firm funkcjonujących nie dłużej niż 10 lat na rynku, - Urzędów Miast, Gmin, Powiatów, Starostw, - firm stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne w praktyce, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (nazwa jednostki, władze uczelni/jednostki/firmy/urzędu - imię i nazwisko wraz z zajmowanym stanowiskiem, dane teleadresowe: adres, numer telefonu, adres e-mailowy), na podstawie której zostanie opracowana lista e-mailingowa. - mailing na podstawie opracowanych baz. 4.PRASA zamieszczenie informacji w prasie. 5.RAPORT przygotowanie raportu podsumowującego kampanię.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zarys koncepcji kampanii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.mazovia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach